چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محمدرضا
نام خانوادگی : مرادیان
پست الکترونیک : moradian@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق - قدرت دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1377
کارشناسی ارشد مهندسي برق - قدرت دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1380
دکتری مهندسي برق - قدرت علوم و تخقيقات تهران ايران 1394


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 توليد و نيروگاهها کارشناسي
2 ماشين هاي الکتريکي 2 کارشناسي
3 قابليت اعتماد در سيستم هاي قدرت کارشناسي ارشد
4 مدارهاي الکتريکي 1 کارشناسي
5 مدارهاي الکتريکي 2 کارشناسي
6 اندازه گيري الکتريکي کارشناسي
7 بررسي سيستم هاي قدرت 1 کارشناسي
8 ماشين هاي الکتريکي 1 کارشناسي
9 تاسيسات الکتريکي کارشناسي
10 تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي کارشناسي ارشد
11 نور و صدا کارشناسي
12 ماشين هاي الکتريکي 3 کارشناسي
13 برنامه ريزي در سيستم هاي قدرت کارشناسي ارشد
14 بهره برداري از سيستم هاي قدرت پيشرفته کارشناسي ارشد
15 مديريت انرژي کارشناسي ارشد و دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ماشين هاي الکتريکي و درايو
2 انرژي هاي نو
3 قابليت اعتماد در سيستم هاي قدرت
4 توليد برق و نيروگاهها
5 تاسيسات الکتريکي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 کنترل ولتاژ جبران کننده سنکرون استاتيکي در سيستم قدرت با استفاده از کنترل تطبيقي مسطح مجله علمي- تخصصي تحقيقات نوين در برق ۱۳۹۹ 9-4 ۱-۹
2 کنترل ترکيبي مستقيم گشتاور موتورهاي القايي با رويکرد افزايش عمر مفيد باتري در وسائل نقليه الکتريکي روش هاي هوشمند در صنعت برق ۱۳۹۹ 11-۴۲ ۱-۱۳
3 Optimized Torque Performance of a 7-Phase Outer-Rotor Surface-Mounted Permanent Magnet Synchronous Machine for In-Wheel E-Motorcycle Application Electronics 2022 ۱۱ ۱-۱۹
4 Torque pulsation reduction in five‑phase PMASyncRMs Journal of Power Electronics 2022 22 128-137
5 On the Optimal Selection of Flux Barrier Reconfiguration for a Five Phase Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Machine for Low Torque Ripple Application Electronics 2021 ۱۱-۴۱ ۱-۱۵
6 A Parameter Independent Stator Current Space-Vector Reference Frame-Based Sensorless IPMSM Drive Using Sliding Mode Control Energies 2021 ۱۴ ۱-۱۳
7 A New Grid-Connected Constant Frequency Three-Phase Induction Generator System under Unbalanced-Voltage Condi-tions Electronics 2021 10-8 2-16
8 مديريت انرژي مصرفي خانگي با استفاده از تاخيردهي سلسله مراتبي لوازم خانگي Journal Of Electrical Systems 2021 ۱۷-1 ۷۷-۸۹
9 Adaptive Torque and Flux Control of Sensorless IPMSM Drive in the Stator Flux Field Oriented Reference Frame IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS 2019 15-1 205-212
10 A New Paradigm for Distributed Generation Management Considering the Renewable Energy Uncertainties and Demand Response Resources International Journal Of Renewable Energy Research 2019 9-1 215-225
11 Optimal Placement of Distributed Generators with Regard to Reliability Assessment using Virus Colony Search Algorithm International Journal Of Renewable Energy Research 2018 8-2 714-723
12 An Intelligent Method Based on Model Predictive Torque Control and Optimized ANFIS for Induction Motor Speed Control Computational Research Progress In Applied Science And Engineering 2018 4(4) 94-100
13 روش کنترلي جديدي براي ژنراتور القايي سه فاز ايزوله با فرکانس خروجي ثابت و ولتاژ ترمينال قابل تنظيم International Transactions on Electrical Energy Systems 2016 26-10 2074-2086
14 An Isolated Three-phase Induction Generator System with Dual Stator Winding Sets under Unbalanced Load Condition IEEE Transactions on Energy Conversion 2016 31-2 531-539
15 کنترل حالت لغزشي براي يک سيستم توليد برق سه فاز القايي مبتني بر باد با فرکانس ثابت و ولتاژ خروجي قابل تنظيم Journal of Power Electronics 2016 16-2 675-684
16 بارگذاري بهينه نيروگاهها با کمترين هزينه و بيشترين قابليت اطمينان مبتني بر الگوريتم ژنتيک REVUE ROUMAINE DES SCIENCES TECHNIQUES-SERIE ELECTROTECHNIQUE ET ENERGETIQUE 2014 59 25-33
17 تشخيص شکستگي ميله هاي رتور يک موتور القايي به کمک شبکه هاي عصبي JOURNAL OF POWER ELECTRONICS 2006 6 245-252
18 بهبود پاسخ ديناميکي ژنراتور القائي دوسو تغذيه در برابر ولتاژ پايين شبکه به کمک سيستم کنترلي مبتني بر حالت لغزش انتگرالي با مرجع توان راکتيو متغيير نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1402 ۱۴-۵۵ ۱۳-۲۶
19 يک روش کنترلي جديد در ژنراتور القايي دو سيمپيچه استاتور در حالت اتصال مستقيم به شبکه با هدف جذب حداکثر انرژي باد نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1397 9-35 3-10
20 پايدار سازي رفتار سيستم تعليق الکترومغناطيسي با استفاده از الگوريتم ژنتيک مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق 1391 3 55-63
21 مروري بر سيستم هاي معلق مغناطيسي با تاکيد بر تعليق الکتروديناميکي فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1390 2 31-46
22 طراحي يک فيلتر اکتيو موازي سه فاز چهار سيم فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1389 1 59-65
23 تشخيص بروز شکستگي در ميله هاي رتور موتورهاي القايي با استفاده از شبکه هاي عصبي دو فصلنامه روش هاي عددي در مهندسي (استقلال) 1385 25-1 47-61

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مدل سازي و بهينه سازي الگوي مناسب جهت بهره برداري از ترکيبات توليدات پراکنده براي تأمين توان مراکز موقت آموزش فني و حرفه اي در مناطق دورافتاده ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
2 مدلسازي ديناميکي موتور سنکرون آهنرباي دائم سطحي داراي خطاي اتصال کوتاه حلقه ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
3 طراحي و بهسازي يک موتور سنکرون آهنرباي دائم سطحي به منظور کاهش ريپل گشتاور با روش آناليز حساسيت بر روي ابعاد هندسي قطبهاي روتور پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و روش هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
4 طراحي يک روش کنترل تطبيقي براي بهبود عملکرد جبرانسازهاي استاتيکي شبکۀ قدرت پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و روش هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
5 پيش بيني احتمالاتي کوتاه مدت بار با استفاده از تعميم روش ميانگي نگيري برروي پي شبين يهاي خواهر مبتني بر يادگيري درختي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
6 طراحي کنترل تطبيقي مسطح در جبرانسازهاي استاتيکي شبکه قدرت پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
7 کنترل بهينه شارژ و دشارژ خودروهاي برقي در حضور عدم قطعيت با در نظرگرفتن محدودي تهاي سيستم قدرت و هزين ههاي بهره برداري پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
8 طراحي کنترل کنندۀ بهبود يافته براي پيشبيني مستقيم گشتاور بر اساس روش کنترل محدود در درايو موتور القايي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و روش هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
9 طراحي وپياده سازي کنترل کننده مجزاي جريانهاي توان ساز با هدف بهره مندي از حداکثر انرژي باد در يک سيستم ژنراتور القايي ايزوله سه فاز جديد چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
10 بهره گيري از حداکثر انرژي باد در يک ژنراتور القايي سه فاز جديد با دو سيم پيچ ايزوله در استاتور چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
11 ميراسازي نوسانات سيستمهاي HVDC/HVAC توسط يک سيستم کنترلي جديد PSS International Conference on Control, Automation and Systems کره جنوبي 2008
12 An Adaptive Pole Placement Controller on STATCOM with Genetic Algorithm to Improvement Power System Transient Stability International Conference on Control, Automation and Systems کره جنوبي 2008
13 بهبود پايداري گذراي سيستم قدرت با بهينه سازي کنترل کننده مبدل DC-DC به کمک الگوريتم هاي ژنتيک و PSO International Conference on Control, Automation and Systems کره جنوبي 2008
14 کنترل کنندۀ فازي عصبي تطبيقي براي مبدل DC-DC کنفرانس بين المللي کنترل، اتوماسيون و سيستم ها کره جنوبي 2008

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بارگذاري توليد نيروگاههاي شبکه براي بهينه سازي قابليت اطمينان به کمک الگوريتم ژنتيک مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
2 پايدار سازي رفتار سيستم تعليق الکترومغناطيسي در صنعت حمل و نقل ريلي همکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه 1385