چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مينا
نام خانوادگی : مستحفظيان
پست الکترونیک : dr.mostahfezian@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی رياضي کاربردي پيام نور اصفهان ايران 1376
کارشناسی ارشد تربيت بدني آزاد خوراسگان ايران 1379
دکتری مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني علوم و تحقيقات تهران ايران 1387


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مديريت سازمانهاي ورزشي
2 حقوق ورزشي
3 مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي کارشناسي ارشد
4 هندبال
5 بازاريابي ورزشي کارشناسي ارشد
6 مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي کارشناسي
7 مديريت عمومي کارشناسي
8 مديريت منابع انساني دکتري
9 برنامه ريزي استراتژيک دکتري
10 روش تحقيق کارشناسي ارشد- دکتري
11 سمينار کارشناسي ارشد
12 مديريت عملکرد کارشناسي ارشد
13 نظارت و ارزشيابي در مديريت ورزشي کارشناسي ارشد
14 مديريت رفتار سازماني در ورزش کارشناسي ارشد
15 مديريت پيشرفته در ورزش دکتري
16 مديريت بازاريابي در صنعت ورزش دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مديريت اوقات فراغت
2 مديريت رفتار سازماني
3 توريسم و گردشگري ورزشي
4 بازاريابي ورزشي
5 مديريت استراتژيک در ورزش


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Affecting Factors on Development of Sports Participation in the Leisure Time of Veterans and Disabled in Iran طب جانباز 2022 13(3) 229-233
2 پيش بيني خودکارآمدي بر اساس اخلاق حرفه اي International Journal of Ethics 2021 4(2) 28-37
3 Green Resource Management and Its Impact on the Organizational Sustainability Considering the Mediating Role of Environmental Performance and Empowerment Health Management and Information Science 2021 8(3) 2-7
4 نقش رسانه هاي گروهي در وفاداري به برند ملي ورزشي Science and Education 2017 Speci 353-359
5 اولويت بندي مناطق شهر اصفهان جهت احداث اماکن ورزشهاي آبي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) International Journal of Science Culture and Sport 2017 5(3) 240-251
6 Predictions of Conflict Management Strategy with Personality Traits in Youth and Sport Departments’ Managers in Isfahan Province International Journal of Scientific Management and Development 2017 5(11) 539-543
7 ارتباط بين فناوري اطلاعات و ساختار سازماني با توانمندسازي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر Research in Sport Management and Psychology 2016 4(2) 7-18
8 بررسي عوامل فرهنگي-اجتماعي موثر بر گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان شهرضا با تأکيد بر شبکه هاي اجتماعي International Journal of Review in Life Sciences 2015 5(8) 913-916
9 مقايسه نگرش مديران ارشد و مديران ورزشي استان اصفهان نسبت به ورزش همگاني وحرفه اي International Journal of Economy, Management and Social Sciences 2015 4(2) 207-210
10 برنامه ريزي يكپارچه سازي منابع در ورزش باشگاهي و ارائه مدل SERP International Journal of Sport Studies 2014 4 (4) 487-496
11 تاثير تمرينات مقاومتي و ويبريشن بر تغييرات هورموني زنان با بيماري ام اس Neurology Asia 2014 19(1) 63-67
12 مقايسه علائق، انگيزه ها و تنگناهاي گذراندن اوقات فراغت جوانان دختر و پسر 18 تا 28 سال با تاکيد بر فعاليت هاي ورزشي Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2014 4 1751-1756
13 بررسي ارتباط بين مهارت هاي سه گانه مديريتي با خلاقيت شغلي دبيران تربيت بدني استان اصفهان Journal of Applied Science and Agriculture-RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY 2014 9(4) 2000-2003
14 ارتباط بين کدهاي اخلاقي با ابعاد شخصيتي دبيران تربيت بدني استان اصفهان Research in Sport Management and Psychology 2014 2(4) 30-33
15 رابطه بين عدالت سازماني با رفتار مدني و اعتماد سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس Research in Sport Management and Psychology 2014 2(2) 39-44
16 نقش ورزش هاي زورخانه اي در کاهش تنش عصبي و تسهيل کننده روابط اجتماعي Research in Sport Management and Psychology 2014 2(3) 13-18
17 تعيين ميزان آشنايي مديران چهارحوزه ورزشي اصفهان ازاصول مديريت شطرنجي دراجراي برنامه هاي سازماني Journal of Applied Science and Agriculture-RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY 2014 9(2) 834-840
18 ارتباط بين نفوذ اجتماعي و عملکرد شغلي دبيران تربيت بدني استان اصفهان از ديدگاه مديران مدارس و کارشناسان آموزش و پرورش Advances in Environmental Biology 2013 7(13) 4242-4245
19 رابطه مهارت هاي سه گانه مديريت با مديريت تعارض در بين دبيران تربيت بدني استان اصفهان Research in Sport Management 2013 2(1) 53-59
20 ارزيابي مديريت کيفيت خدمات در صنعت مهمانسراهاي ورزشي ايران World Applied Sciences Journal 2013 24-5 660-666
21 Surveying on relationship between cognitive factors Research in Sport Management and Psychology 2013 1(3) 8-16
22 مقايسه کيفيت زندگي مردان بهره ور و غيربهره ور از مکان هاي ورزشي شهرداري در مناطق 14گانه شهراصفهان International Journal of Sport Studies 2013 3(2) 175-179
23 بررسي رفتار شهروندي سازماني اساتيد تربيت بدني و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي Research in Sport Management and Psychology 2013 1-1 1-4
24 نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران ليگ برتر فوتبال ايران Advances in Environmental Biology 2013 7(13) 4053-4058
25 بررسي رابطه بين عوامل شناختي وتصميم به کارآفريني دردانشجويان کارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار کشور Research in Sport Management 2013 1(5) 188-192
26 بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت هواداران فوتبال International Research Journal of Applied and Basic Science 2012 3(10) 2039-2042
27 تجزيه و تحليل نگرش هاي داوطلبي در رويدادهاي بين المللي ورزشي European Journal of Experimental Biology 2012 2(5) 1539-1544
28 رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني (بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM) در بين مسئولين هيات هاي ورزشي استان اصفهان World Journal of Sport Sciences 2012 6(4) 328-330
29 بررسي رفتار شهروندي سازماني بين اساتيد تربيت بدني و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي آزاد Multi disciplinaryisi journal in all field science 2012 19(9) 315-320
30 تاثير تمرين ترکيبي قدرتي و ويبريشن بر تستسترون سرم بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز مجله آسيايي طب ورزشي 2012 3(4) 279-284
31 نقش مديريت منابع انساني بر حفظ و نگهداري مربيان باشگاههايورزشي شهر اصفهان در دوران کوويد91 مطالعات راهبردي جامعه شناختي در ورزش 1401 2(1) 17-24
32 شناسايي و مدل‌سازي عوامل موثر بر برندسازي ويژگي‌هاي شخصيتي داوطلبان در رويدادهاي ورزشي مديريت منابع انساني در ورزش 1400 9(1) 45-61
33 رفتارهاي قالب مديران ارشد ورزش ايران کدامند؟يک آزمايش رفتاري با MACTOR مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش 1400 8(32) 25-50
34 تدوين راهبردهاي مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانههاي ورزشي با هدف توسعۀ فوتبال نشريه مديريت ورزشي 1400 13(3) 963-977
35 شناسايي و اولويتبندي عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري در ليگ برتر فوتبال ايران رويکردهايي نوين در مديريت ورزشي 1400 9-33 57-41
36 تدوين الگوي جانشين‌پروري با رويکرد نظريه داده بنياد در ادارات کل ورزش و جوانان کشور مديذيت منابع انساني در ورزش 1399 8(1) 181-163
37 ارائه الگوي پارادايمي توسعه سرمايه اجتماعي در سازمان هاي ورزشي با رويکرد کيفي داده بنياد مديريت فرهنگ سازماني 1399 18(3) 586-611
38 اراﺋﮥ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزش ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﺳﯿﭗ رويکردهايي نوين در مديريت ورزشي 1399 8(29) 133-148
39 ارزيابي عملکرد سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان بر اساس الگوي سيپ با رويکرد ورزش شهروندي پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حرکتي 1399 10-20 203-227
40 ارائه مدل اثر سبک رهبري تحول آفرين بر انطباقپذيري سازماني با نقش ميانجي مهارتهاي ارتباطي و سازگاري شغلي در فدراسيونهاي ورزشي ايران مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش 1399 7(28) 89-99
41 طراحي الگوي توسعة فرهنگ هواداري در ليگ برتر فوتبال ايران مطالعات مديريت ورزشي 1399 12-62 221-250
42 ارائه الگوي پارادايمي عملکرد بهينه رسانه هاي ورزشي با رويکرد توسعه فوتبال حرفه اي مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 1398 7-2-2 69-81
43 رابطه بين اخلاق حرفه اي و اثربخشي مديران فصلنامه علمي اخلاق در علوم و فنّاوري 1398 5-2-1 209-212
44 طراحي مدل رابطه بين فراموشي سازماني هدفمند و چابکي سازماني با اثربخشي سازماني کارکنان ادارة کل ورزش‌وجوانان استان اصفهان مطالعات مديريت ورزشي 1398 11-57 217-238
45 ارزيابي ميزان آشنايي معلمان تربيت¬بدني استان اصفهان با حقوق ورزشي پژوهش در ورزش تربيتي 1397 15 17-44
46 بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مجازي بر عملکرد شغلي معلمان تربيت بدني پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي 1397 14-28 183-194
47 تعيين ميزان کاربرد اصول مديريت شطرنجي در اجراي برنامه هاي سازماني توسط مديران چهار حوزه ورزشي شهر اصفهان پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي 1396 13-25 264-249
48 بررسي رابطۀ تعارض کار ـ خانواده و شفافيت نقش منجيان غريق ـ مربيان شناي زن استان اصفهان مطالعات مديريت ورزشي 1395 8-38 35-50
49 مقايسه کيفيت زندگي شهروندان فعال و غير فعال حرکتي(مطالعه موردي: اماکن ورزشي شهرداري اصفهان) پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حرکتي 1395 12-24 215-228
50 رابطه بين مولفه هاي اخلاقي با ويژگيهاي شخصيتي فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري 1395 11(1) 137-144
51 ارتباط کيفيت زندگي با خودکارآمدي جانبازان ورزشکار و غير ورزشکار استان اصفهان مجله مديريت فراگير 1395 2(1) 12-19
52 ارتباط مهارت هاي مديريتي و مهارت هاي ارتباطي مديران ورزش استان اصفهان مجله مديريت فراگير 1394 2(1) 114-120
53 مقايسه سلامت عمومي وكيفيت زندگي كاري اعضاي هيأت علمي فعال وغيرفعال حركتي دانشگاههاي آزاداسلامي منطقه چهاركشور مجله پژوهش در علوم ورزشي- تخصصي مديريت ورزشي 1388 25 -105-118

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 نقش مديريت منابع انساني بر حفظ و نگهداري مربيان باشگاه هاي ورزشي شهر اصفهان در دوران كويد 19 دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجهه با كرونا و حكمراني در جهان پسا كرونا دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1400
2 اثربخشي مولفه هاي بهزيستي روانشناختي برسلامت روان و مهارت هاي ارتباطي دانشجويان تربيت بدني در فضاي مجازي دومين همايش ملي دانش سلاکتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
3 تأثير مديريت دانش بر عملکرد سازماني معلمان تربيت بدني با نقش ميانجي سبک تصميم گيري مديران دوازدهمين همايش بين المللي علوم ورزشي تهران 1399
4 ارتباط عدالت سازماني و تعهد سازماني با سلامت رواني دبيران تربيت بدني استان چهارمحال و بختياري چهارمين همايش ملي كاربرد علوم ورزشي در توسعه تربيت بدني و ورزش قهرماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه 1398
5 بررسي رابطه رهبري تحولي و احساس خودکارامدي با يادگيري خودتنظيمي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان سومين كنگره ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت- اولين كنگره ملي مديريت راهبردي در ورزش گيلان 1398
6 الگوي علّي روابط بين هوش فرهنگي، توانمند سازي روان شناختي با رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره کل ورزش وجوانان اصفهان دومين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت اهواز 1397
7 نقش مديريت استراتژي تحول بر توسعه برند ورزشي اولين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت دانشگاه علوم پزشكي آبادان 1396
8 1 نقش مديريت استراتژي در برگزاري مسابقات ورزشي فوتبال ليگ برتر اولين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت آبادان 1396
9 بررسي و اولويت بندي عوامل انگيزشي هواداران تيم فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان سومين همايش ملي علم و ورزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر 1394
10 اولويت بندي مناطق شهر اصفهان جهت احداث اماکن ورزش هاي آبي با استفتده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني تهران-دانشگاه بين المللي امام خميني 1395
11 نقش رسانه هاي گروهي در وفاداري به برند ملي ورزشي سومين همايش ملي علم و ورزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر 1394
12 بررسي نقش کيفيت خدمات در تداوم شرکت در برنامه هاي صبحگاهي بانوان شهرستان نجف اباد با استفاده از مدل سروکوال اولين همايش ملي بازاريابي ورزشي تهران-اکادمي ملي المپيک 1394
13 نقش مديريت استعداد در تعهد سازماني کارکنان سازمان ها كنفرانس ملي رويکردهاي نوين در علوم مديريت، اقتصاد و حسابداري مازندران 1394
14 تعيين ميزان کاربرد اصول مديريت شطرنجي در اجراي برنامه هاي سازماني توسط مديران باشگاههاي حرفه اي شهر اصفهان دومين همايش ملي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني مبارکه 1392
15 مقايسه کيفيت زندگي مردان بهره ور و غيربهره ور از مکان هاي ورزشي شهرداري در مناطق 14گانه شهر اصفهان دومين همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1392
16 رابطه بين مولفه هاي سازمان يادگيرنده و خلاقيت مديران و معاونان در اداره هاي تربيت بدني استان اصفهان اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1391
17 ارتباط بين سبک هاي دفاعي مديران و رضايتمندي کارکنان از آنها در سازمان تربيت بدني استان اصفهان اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1391
18 مقايسه اثربخشي مربيان داخلي و خارجي ليگ برتر فوتبال از ديدگاه بازيکنان اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1391
19 تاثير روزه داري بر وضعيت سلامت عمومي و ميزان شادکامي افراد فعال و غير فعال حرکتي اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
20 مقايسه کيفيت زندگي شهروندان بهره ور و غيربهره ور از مکانهاي ورزشي شهرداري درمناطق 14گانه شهر اصفهان اولين همايش ملي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني مبارکه 1391
21 مطالعه عوامل بازدارنده مشارکت شهروندان شهرستان شيراز در ورزش همگاني از ديدگاه بانوان همايش ملي تفريحات ورزشي تهران 1390
22 ارتباط رفتارهاي رهبري مربيان با انگيزش مشارکت دانشجويان ورزشکار مرد همايش منطقه اي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني دانشگاه آزاد مبارکه 1389
23 شناسايي نگرش داوطلبي در رويدادهاي بين المللي ورزشي يازدهمين کنفرانس بين المللي علوم ورزشي آنتاليا 2010
24 بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اوباشيگري تماشاگران فوتبال كنگره بين المللي علم و فوتبال تهران تهران 2009
25 رابطه بين ويژگيهاي فردي (سن،سابقه‌ي بازي وعوامل اجتماعي واقتصادي)باانگيزه رقابت دربازيكنان زن ليگ برترهندبال ايران سومين كنگره ملي مديريت ورزشي شهرکرد 1388
26 مقايسه سلامت عمومي وكيفيت زندگي كاري اعضاي هيأت علمي فعال وغيرفعال حركتي دانشگاههاي آزاداسلامي منطقه چهاركشور سومين كنگره ملي مديريت ورزشي شهرکرد 1388
27 ورزش، توريسم، انگيزش اجراوكاربردچارچوب توريسم امنيت وتوسعه پايدارگردشگري-فرماندهي انتظامي اصفهان هتل عباسي اصفهان 1388
28 مقايسه وضعيت سلامت عمومي و فعاليت هاي آموزشي پژوهشي اعضاي هيئت علمي فعال و غير فعال حرکتي دانشگاههاي آزاد منطقه 4 کشور ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي جزيره کيش دانشگاه کيش 1386
29 تأثير تمرينات هوازي ويژه بر ميزان آهن، فريتين و ظرفيت جذب آهن سرم خون دانشجويان دختر غير ورزشکار چهارمين همايش ملي تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشگاه گيلان گيلان 1379

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 کيفي سازي اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رويکرد مبتني بر فعاليت هاي جسماني در استان اصفهان (ارائه الگو) مجری اداره كل ورزش وجوانان استان اصفهان برون دانشگاهی
2 تعيين ميزان آشنايي از حقوق ورزشي در معلمان تربيت بني استان اصفهان مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
3 نقش ورزش هاي زورخانه اي در کاهش تنش عصبي و تسهيل کننده روابط اجتماعي همکار درون دانشگاهی
4 تاثير تمرين ترکيبي قدرتي و ويبريشن بر تستسترون سرم بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز همکار درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 مقدمه اي بر تفريح در فضاي باز ترجمه 1392 آسمان نگار
2 ورزش و بارداري تالیف 1386 دانشگاه آزاد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 رئيس اداره جدب و استخدام 1392
2 مدير امور هيات علمي 1394
3 معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم انساني 1399