چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : جمشید
نام خانوادگی : بنایی بروجنی
پست الکترونیک : jamshid.banaii@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان ايران 1374
کارشناسی ارشد تربيت بدني تربيت معلم تهران ايران 1376
دکتری فيزيولوژي ورزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 اصول تغذيه در فعاليت ورزشي و تمرين کارشناسي ارشد
2 استرس محيطي در فيزيولوژي فعاليت بدني کارشناسي ارشد
3 مقدمات بيومکانيک ورزشي کارشناسي
4 تغذيه انساني کارشناسي ارشد
5 روش تحقيق در علوم ورزشي کارشناسي ارشد
6 فيزيولوژي فعاليت ورزشي پيشرفته کارشناسي ارشد
7 فعاليت بدني و تندرستي کارشناسي
8 سازگارهاي قلبي - عروقي با فعاليت ورزشي دکتري
9 حرکت‌شناسي ورزشي کارشناسي
10 تغذيه ورزشي وکنترل وزن کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 بررسي نقش تمرينات تناوبي، مقاومتي و هوازي بر ترکيب بدن طي روند کاهش وزن
2 تاثير روشهاي تمريني مختلف(تناوبي، مقاومتي ....) بر مقاومت انسوليني، وفاکتورهاي خوني موثر بر مقاومت انسوليني در افراد چاق
3 تاثير تمرينات ورزشي مختلف بر التهاب مزمن در افراد چاق و داراي اضافه وزن
4 تاثير تمرينات ورزشي مختلف بر ويژگيهاي ساختاري و عملکردي قلب در افراد چاق و داراي اضافه وزن
5 بررسي وضعيت فعاليت جسماني، ترکيب بدن و آمادگي جسماني در زنان و مردان دانشجو
6 تاثير روشهاي تمريني مختلف بر تغييرات هزينه انرژي استراحت طي روند کاهش وزن در افراد چاق
7 تاثير ترکيبات و زمانبندي رژيم غذائي همراه با برنامه ورزشي بر تغييرات ترکيب بدن طي روند کاهش وزن
8 تاثير تمرينات ورزشي مختلف بر اديپوکاينها طي روند کاهش وزن


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Effect of Grape Seed Extract Consumption along with Moderate Intensity Aerobic Training on Some Biomarkers of Apoptosis of Cardiomyocytes in Wistar Rats with Type 1 Diabetes Journal of Basic Research in Medical Sciences (JBRMS) 2022 (2)9 16-24
2 The Effect of Resistance Training with Tribulus terrestris on Liver Enzymes in Rats Exposed to Stanozolol International journal of basic science in medicine 2022 7(4) 173-178
3 Effect of Black Grape Seed(Vitis Vinifera) Extract Consumption with Moderate-Intensity Aerobic Training on the Expression of MicroRNAs in Type 1 Diabetic Cardiac Tissue Rats Iranian Journal of Diabetes and Obesity 2021 (4)13 248-254
4 Effect of progressive resistance training on insulin resistance and plasma adiponectin concentration in overweight men Jorjani Biomedicine Journal 2019 (1)7 51-64
5 اثر تمرينات تناوبي با شدت بالا بر فاکتور مهارکننده تومورزايي و اينترلوکين 33 در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 مجله علوم پزشکي رازي 1401 (3)29 49-58
6 تاثير هشت هفته تمرين هوازي همراه با مکمل ياري عصاره دانه انگور بر بيان VEGF و VEGFR-2 در بافت قلب رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوسين فصلنامه زيست شناسي جانوري 1401 (4)14 225-235
7 اثر حفاظتي تمرين تداومي و تناوبي همراه با مصرف آتورواستاتين بر بيان PGC1α و TFAM ميوسيتهاي قلبي رتهاي سالمند مجله علوم پزشکي رازي 1401 (6)29 155-168
8 مقايسه اثر دو نوع تمرين تناوبي و تداوميبر فاکتور تمايز رشد 15 ،عملکرد سلولهاي بتاي پانکراس و مقاومت به انسولين در زنان مبتال به ديابت نوع2 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1400 64-2 2642-2652
9 تأثير هشت هفته تمرينات تناوبي شديد بر گيرنده‌ي کينازي نوع II قلب و سطوح پلاسمايي ميوستاتين Ratهاي نر مجله دانشکده پزشکي اصفهان 1399 38-56 8-13
10 مقايسه اثر شيوههاي مختلف تمرين )هوازي، مقاومتي و ترکيبي( با شدت باال بر فشار خون و سختي شرياني مردان جوان با پيش فشار خوني مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1399 (3)63 2459-2471
11 تأثير يک دوره ي تمرينات تداومي متوسط و تناوبي شديد بر مقادير گيرنده اکتيوين ميوکارد و سطوح 2 ي نوع پلاسمايي ميوستاتين موش هاي صحراي نر مجله دانشکده پزشکي اصفهان 1398 37-54 1106-1111

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مديريت گروه 1381
2 مدير گروه 1396