چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محسن
نام خانوادگی : فهيم
پست الکترونیک : m.fahim@phu.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه امام صادق(ع) ايران 1378
کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه امام صادق(ع) ايران 1380
دکتری قلسفه و کلام اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1385


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 فلسفه ملاصدرا1-3 کارشناسي ارشد
2 زبان تخصصي ارشد فقه -ارشدفلسفه
3 فلسفه اسلامي1-2 کارشناسي
4 منطق کارشناسي
5 کلام1-3 کارشناسي
6 زبان تخصصي1-4 کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 فلسفه و کلام
2 منطق
3 زبان تخصصي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 تحليل ادله قرآني و فقهي اقدامات پيش دستانه در مقابله با جنگ بيولوژيک قرآن و طب 2020 5(2) 130-138
2 The Influence of Philosophical Upanishads Considerations on the Principles of Vedanta Journal of Religion and Theology 2020 4-2 1-6
3 Philosophy of the World and the Hereafter from the Perspective of Imam Ali (P. B.U.H) Journal of Religion and Theology 2019 3-2 PP 17-25
4 The World of Art and Aesthetics from the Perspective of Imam Ali (P.B.U.H) Journal of Fine Arts 2019 2-12 1-9
5 A Comparative Study on the Forbiddance of Wine by the Holy Quran and Medical Science Journal of Alcoholism Clinical Research 2019 1 1-6
6 Democracy in Imam Alis viewpoint Journal of Politics and International Studies 2019 5-1 pp.01– 10
7 From Self-Knowledge to Theology in the Light of the Words of Imam Ali (P.B.U.H) and Poetry of Rumi Journal of Philosophy and Ethics 2019 1-3 5-13
8 Quantitative evaluation and psychometric properties of daily spiritual experience scale in iran Indian Streams Research Journal 2013 3-7 1-8
9 Concept of time from saint Augustine Viewpoint Journal of Basic and Applied Scientific Research 2013 3(9) 360-368
10 Unity of Existence in Cybernetic Science Journal of Basic and Applied Scientific Research 2013 3(3) 16-20
11 بررسي کارکرد ايمان و لوازم آن در هويت پذيري زندگي در انديشه علامه طباطبايي خرد نامه صدرا 1400 103 95-108
12 قيام صدوري ادراک حسي و يقين آوري آن: ارزيابي تأثير فلسفه رواقي بر ملاصدرا پژوهشهاي اعتقادي - کلامي 1400 11-41 247-272
13 پيدايش کثرات از واحد از منظر آکوئيناس و ملاصدرا آينة معرفت 1400 21-1- 23-44
14 بررسي اثر مولفه هاي ديني بر ايمان و لوازم آن در معناداري زندگي از ديدگاه امام محمد غزالي و علامه طباطبايي حکمت معاصر 1399 11-2 1-23
15 قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئيناس و ملاصدرا فلسفه 1399 48-2 201-221
16 تکامل نفس در انديشه صدر المتالهين و نوصدراييان معرفت فلسفي 1398 17-2- 31-42
17 بهره مندي در فلسفۀ توماس آکوئيناس مجله فلسفه 1398 47-2 167-187
18 آفرينش انسان از هبوط جسم تا صعود روح در انديشه صدرالمتالهين فصلنامه معرفت فلسفي 1397 16-2 25-37
19 کمال طلبي انسان در پرتو نظام خانواده دو فصلنامه الهيات قرآني 1396 5-1-8 49-59
20 رويکرد حکمت متعاليه به نظريه عرفاني تجلي ماهنامه پژوهش ملل 1396 2-20 147-163
21 بررسي پرورش بعد احساسات و عواطف کودکان و دانش آموزان از ديدگاه عرفان مولانا مجله تخصصي علوم انساني اسلامي 1396 1-25 129-149
22 تحليل بداهت مفهومي وجود مجله علوم اسلامي، فقه فلسفه و الهيات 1396 1-31 1-10
23 حضور نفس يا من واقعي در حيططه علم علوم انساني اسلامي 1396 1-23 307-314
24 بررسي انديشه ديني معاد هويت و جايگاه وجودي انسان در افکار ابن عربي فصلنامه علوم اجتماعي 1396 11-1- 297-318
25 اسفار اربعه در حکمت متعاليه ،عرفان و قرآن دو فصلنامه الهيات قرآني 1395 4-6 89-109
26 بررسي شناخت تربيت فلسفي انسان از ديدگاه ملاصدرا فصلنامه علوم اجتماعي 1394 9-1 253-264
27 بررسي تطبيقي عقل و دين از ديدگاه فارابي و کانت فصلنامه علوم اجتماعي 1394 9-3 97-118
28 ارتباط اجتماع پژوهشي در برنامه فلسفه براي كودكان با روش هاي تدريس فعال و مشاركتي تفكر كودك، پژوهشگاه علوم انساني 1390 - -
29 نظريه حرکت جوهري و مساله ماده و صورت پژوهش هاي اسلامي / مجله پژوهش هاي تعليم و تربيت اسلامي 1389 4-6 275-304
30 رابطه ذات و صفات پروردگار از ديدگاه نهج البلاغه روشنا 1388 2-6 27-52

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 نقش دفاع مقدس در اقتصاد مقاومتي اولين همايش ملي مديريت ،اقتصاد و اقتصاد مقاومتي مشهد 1397
2 مقايسه يقظه از ديدگاه خواجه عبد الله انصاري و امام خميني (ر ه ) کنگره بين المللي زبان و ادبيات مشهد- تربت حيدريه 1395
3 واهمه از نگاه ابن سينا و ملاصدرا کنگره بين المللي زبان و ادبيات مشهد-تربت حيدريه 1395
4 مباني نظري توحيد عرفاني از ديدگاه ملاصرا کنگره بين المللي زبان و ادبيات مشهد-تربت حيدريه 1395
5 فلسفه تقليد انديشه يا بارش افکار جديد کنگره بين المللي زبان و ادبيات مشهد-تربت حيدريه 1395

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 معناداري گزاره هاي ديني(نقد و بررسي ملاک تحقيق پذيري) تالیف 1391 (انتشارات دانشگاه امام صادق (ع))

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جايزه گام اول 1392

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه 1386