چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : زهرا
نام خانوادگی : فتوت نیا
پست الکترونیک : z.fotovatnia@phu.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی دبيري زبان انگليسي دانشگاه اسلامي واحد نجف آباد ايران 1371
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه اسلامي واحد نجف آباد ايران 1374
دکتری آموزش زبان انگليسي واحد علوم و تحقيقات (اضفهان) ايران 1381


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 زبان عمومي کارشناسي
2 مقدمه اي بر روش تحقيق کارشناسي
3 گفت و شنود کارشناسي
4 روش تحقيق کمي و کيفي در آموزش زبان کارشناسي ارشد
5 زبان انگليسي تخصصي کارشناسي
6 کاربرد اصطلاحات کارشناسي
7 روانشناسي تربيتي کارشناسي
8 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) دکتري
9 خواندن ودرک مطلب کارشناسي
10 تحليل آماري در آموزش زبان دکتري
11 روانشناسي زبان کارشناسي ارشد
12 آواشناسي آموزشي کارشناسي - کارشناسي ارشد
13 تدريس مهارتهاي اموزش زبان کارشناسي - کارشناسي ارشد
14 تجزيه وتحليل خطاها کارشناسي
15 نگارش پيشرفته کارشناسي - کارشناسي ارشد
16 زبانشناسي مقابله اي کارشناسي
17 گرامر زبان انگليسي کارشناسي
18 زبان تخصصي مديريت کارشناسي ارشد - دکتري
19 کليات زبانشناسي کارشناسي
20 زبان شناسي کاربردي کارشناسي ارشد
21 تهيه و تدوين مطالب درسي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Pedagogical phonetics and phonology
2 psycholinguistics
3 teaching methodology


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 پايگاه داده بين زباني قابل استفاده در پردازش ديداري لغات هم ريشه و غير هم ريشه فارسي-انگليسي نشريه زبانشناسي کاربردي 2019 22-22 36-70
2 Processing of Lexical Bundles by Persian Speaking Learners of English. Journal of Teaching Language Skills 2015 6-4 1-18
3 A comparison between TEFL students with mental health disorders and normal students in cognitive strategy use in L2 writing Mediterranean Journal of Social Sciences 2014 (23)5 240-249
4 Idiom comprehension in English as a foreign language: Analyzability in focus. Procedia, Social and Behavioral Research 2014 98 499 – 503
5 L2 Vocabulary learning and the use of reading tasks: Manipulating the involvement load index International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2013 1-1 29-40
6 Repair Strategies in EFL Classroom Talk Theory and Practice in Language Studies 2013 3-6 950-956
7 The effects of cooperative versus competitive word games on EFL learners` vocabulary gain, motivation, and class atmosphere Mediterranean Journal of Social Sciences 2013 (4)1 189-209
8 The impact of cloze task, translation, and back translation on the technical vocabulary learning and retention Academic Journal Of Interdisciplinary Studies 2012 (2)1 137-148
9 he Effect of Exposure to the Visual Medium on Learning Pronunciation and Word Stress of L2 Learners Theory And Practice In Language Studies 2012 3-5 769-755
10 The effect of three techniques for teaching English idioms to Iranian TEFL undergraduates. Theory and Practice in Language Studies 2012 (2)2 272-281
11 The effect of three techniques for teaching English idioms to Iranian TEFL undergraduates Theory and Practice in Language Studies 2012 (2) 2 272-281
12 Mental Representation of Cognates/Noncognates in Persian-Speaking EFL Learners Journal of Teaching Language Skills 2012 4 (1) 25-48
13 Mental Representation of Cognates/Noncognates in Persian-Speaking EFL Learners Journal of Teaching Language Skills 2012 4-1 25-48
14 Idiom Taxonomies and Idiom Comprehension: Implications for English Teachers Theory and Practice in Language Studies 2011 (9)1 1231-1235
15 The effect of individual differences on learners’ belief in EFL learning English English Language Teaching 2010 (4)3 228-237
16 The effect of individual differences on Iranian learners’ translation strategy use in EFL learning CURRICULUM PLANNING KNOWLEDGE 2010 7-26 141-156
17 Speech segmentation in L2: Stress vs. position Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University 2006 23-1 32-44

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه زبان انگليسي 1374