چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : فیض‌الله
نام خانوادگی : بوشاسب‌گوشه
پست الکترونیک : f-boushasb@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی تاريخ اصفهان ايران 1368
کارشناسی ارشد تاريخ تربيت مدرس ايران 1372
دکتری تاريخ تربيت مدرس ايران 1385


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره سامانيان،ديلميان وغزنويان كارشناسي
2 بررسي جنببش هاي مردمي يكصد سال اخير ايران کارشناسي ارشد
3 تاريخ اسلام در آسياي مركزي وشبه قاره هند کارشناسي ارشد
4 ايران در عهد قاجاريه کارشناسي
5 اسلام در شبه قاره هند دکتري
6 روابظ خارجي ايران از اسلام تا صفويه دکتري
7 ايران دردوره ساسانيان کارشناسي
8 تاريخ شبه قاره هند کارشناسي
9 تاريخ ايران در دوره سلجوقيان کارشناسي
10 تاريخ ايران در دوره غوريان وخوارزمشاهيان کارشناسي
11 تاريخ ايران در دوره سامانيان وديلميان و غزنويان کارشناسي
12 تاريخ تشيع دكتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 تاريخ ايران
2 تاريخ اسلام
3 مباحث مذهبي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 بررسي اوضاع سياسي يمن وجايگاه آن در روابط ايران وروم تاريخ فصلنامه علمي پژوهشي 89 ج5 شم 67-88
2 جعفر کذّاب و تلاش براي غصب مقام امامت امام زمان(عج) تاريخ 1401 17-64 309-332
3 انگيزه ي ديني فتوحات مسلمانان در دوره ساساني جامعه شناسي سياسي ايران 1401 5-4 301-320
4 بررسي چگونگي ورود نگره هاي روسي به انديشه هاي نوگرايانه ايراني در آغاز دوره قاجار(با تامل بر نمونه آخوند زاده) تاريخ 1400 16-63 60-84
5 کارکرد فرهنگي دريانوردي مسلمانان در نشر اسلام در هند با تکيه بر کتاب عجايب الهند (قرن چهارم هجري) مطالعات تاريخي جهان اسلام 1400 9-19 193-214
6 بررسي تقابلات و تعاملات عاملان سيستاني ولايات ايران در برابر ناآرامي هاي قندهار و حمله افغانان به اصفهان در عصر صفوري جامعه شناسي سياسي ايران 1400 15 652-664
7 تاريخنگاري هرودوت و روايت نبرد سالاميس تاريخ 1400 16-60 117-163
8 تبيين مولفه هاي رفتاري اقتصادي امويان در خراسان و ماوراءالنهر تاريح 1400 16-60 210-236
9 عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر مناسبات صفويان با عثماني در خلال سا ل هاي 1501 تا 1562م پژوهشنامه تاريخ 1400 15-63 125-153
10 تبيين و بررسي لشکرکشي‌هاي‌ تنبيهي ايلخانان بر ضد حکام محلي؛ مطالعه موردي حکومت محلي لُر بزرگ مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام 1400 28 263-284
11 جايگاه جنگ و رويکرد سپاهيگري مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پايان امويان فصلنامه مطالعات شبه قاره 1400 13-40 231-242
12 بررسي و تحليل سير تحولات تاريخي کوهستان کوچ تاريخ شهر و شهر نشيني در ايران و اسلام 1399 1-4 109-131
13 تحليل جهان بيني قرآني و شيعي درمعماري مسجد جامع عباسي اصفهان مسكويه 1399 15-52 29-54
14 بررسي فراز و فرود تعاملات سياسي شيعيان اماميه با حکومت‌هاي غزنويان و سلجوقيان در ايران شيعه پژوهي 1399 6-18 107-128
15 تحليلي بر مهاجرت و اسکان خانوارهاي ارامنه در حومه اصفهان دوره صفوي؛ نمونه پژوهي: منطقه لنجان تحقيقات تاريخ اجتماعي 1399 10-2 281-307
16 بررسي مناسبات سياسي، اقتصادي وفرهنگي ايران و مصر در زمان داريوش اول هخامنشي پژوهش نامه تاريخ 1399 15-59 8221 - 1735
17 تحليل مؤلفه‌هاي تمدن‌ساز مؤثر از سوي دولت ادريسيان در قرون اوليه اسلام بر کشورها و شهرهاي غيرمسلمان قصلنامه تخصصي علوم سياسي 1399 16-53 41-56
18 بررسي چگونگي تأثيرگذاري اسطوره خورشيد بر جانوران مرتبط با اين اسطوره در دوره ايران باستان تاريخ 1399 15-59 10-125
19 سياست مذهبي کريم خان زند پژوهشنامه تاريخ 1398 14-56 135-148
20 بررسي و تحليل جايگاه غلام در ساختار سياسي و اجتماعي حکومت صفويه تاريخ 1398 14-55 217-235
21 مفهوم حريّت از منظر روحانيت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبيقي نظرات شيخ فضل الله نوري، ميرزاي نائيني، شيخ ابراهيم زنجاني و اسدالله خرقاني فصانامه مطالعات سياسي 1398 11-44 21-36
22 نقش راه ابريشم در تبادل تجاري ايران و چين در دوره ساساني پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام 1398 24 91-111
23 حفظ‌الصحه اسلامي (بررسي و تحليل نسخه خطي «نامه احمدي يا حفظ‌الصحه اسلامي» اثر دکتر اميرخان عاشوري 1332 ق.)‎ مجله تاريخ پزشكي 1398 11-38 75-96
24 تحليل عملكرد دولت مركزي و حكام محلي آذربايجان در رويارويي با شورش شيخ عبيدالله شمزيني فصلنامه پژوهش‌هاي تاريخي 1397 10-4- 115-133
25 بررسي مناسبات مسيحيان و جوامع مسيحي با شاهنشاهي ساساني فصلنامه تاريخ 1397 51 115-140
26 مطالعه موردي بررسي بحرانهاي اجتماعي دوره مظفري به روايت مرآت الوقايع فصلنامه تاريخ 1397 13-49 158-176
27 تمايزها و دگرگوني‌هاي تاريخ نويسي رسمي قاجارها از فتحعلي شاه تا ناصصرالدين شاه تاريخ 1397 13-48 99-119
28 بررسي وضعيت بهداشتي وپزشكي دوره قاجار باتكيه بر سفرنامه پولاك مجله تاريخ پزشكي 1397 10-37 43-58
29 امكان سنجي استفاده از الگوي تاريخ نگاري روح زمانه به عنوان روشي براي مطالعات تاريخ معماري معاصر ايران جستارهاي تاريخي 1397 9-2 27-48
30 بررسي سبک شناسانۀ مکاتبات اداري قاجاريه و جايگاه ايل کلهر در آن فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب) 1397 11-2- 379-402
31 نقش اصلاحات نظامي خشايارشاه بر عملكرد نظامي ارتش هخامنشي مطالعات تاريخي جنگ 1397 2-2-4 143-164
32 تاريخ نگاري، ترجمه، تذكره نويسي و نامه نگاري فارسي در حكومت مغولان كبير فصلنامه تاريخنامه خوارزمي 1397 5-21 42-67
33 نقش مسيحيان نسطوري در برقراري صلح ميان ايران و بيزانس در سال630م فصلنامه پژوهش هاي تاريخي 1397 10-1- 95-110
34 ديدگاه علماي شيعه ايران پيرامون مظاهر تمدن غرب فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي 1397 7-27 363-383
35 تأثير و توسعه‌ي خط و خوشنويسي، صنايع دستي،فرش و هنر قلمكاري ايران برهند در دوره‌ي حكومت مغولانكبير از بابر تاپايان اورنگ زيب فصلنامه تاريخ نو 1397 8-23 101-116
36 تأثير فرهنگ ايراني بر خاندان بابر فصلنامه تاريخ نو 1397 8-21 105-124
37 بررسي تحليلي تأثير پيوند ايلخانان و دربار مركزي مغول درمسأله جانشيني فصلنامه پژوهش هاي تاريخي 1396 4-36 219-236
38 بررسي روابط سياسي ايران و چين درعهد تيموريان پارسه 1396 17-28 1-13
39 بررسي تاريخي نقش اجتماعي سياسي ابوسعيد ابوالخيردر خراسان عصر غزنوي و سلجوقي فصلنامه تاريخ اسلام 1396 18-72 291-318
40 تحليلي برجايگاه ساختار پليس در تأمين امنيت در دوره پهلوي اول پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي 1396 ويژه 93-120
41 ساختار و شيوه هاي جنگي ارتش هخامنشي در زمان شاهنشاهي كورش فصلنامه مسكويه 1396 12-43 29-57
42 بررسي نقش صنعت نفت بر ساختار اجتماعي ( مورد مطالعه: آبادان (1312-1280 ش) فصلنامه علوم اجتماعي 1396 11-2- 283-312
43 واكاوي فرايند نفوذ رؤساي نظميه بر ساختار قدرت در دوره پهلوي اول(1304-1320ش) پژوهش نامه تاريخ 1396 12-46 147-170
44 تحليل و بررسي نقش مردم استان چهارمحال و بختياري در انقلاب اسلامي ايران پژوهش نامه تاريخ 1396 12-47 25-46
45 نگرشي به نظريه جامعه شناسي عصبيت، ابن خلدون در تشکيل جامعه و حکومت هخامنشيان فصلنامه تاريخ ايران اسلامي 1396 7-2-1 119-144
46 اجلاس رمله(524) وتأثير آن بر اقتصادسياسي دولت هاي بيزانس و ساساني در درياي سرخ مطالعات تاريخ اسلام 1396 9-34 62-33
47 ايالت خراسان وليعهد نشين ايلخانان فصلنامه تاريخ پژوهي 1395 18-67 55-82
48 نقش مبارزاتي مردم استان چهارمحال و بختياري در انقلاب اسلامي با تکيه برنظريه پخش «هاگراستراند» فصلنامه پژوهش هاي انقلاب اسلامي 1395 5-19 81-105
49 بررسي تحوالت آموزشي و فرهنگي مازندران در دوره پهلوي اول با شوروي فصلنامه پژوهشنامه تاريخ 1395 11-42 31-56
50 تعاملات اقليت يهود يزد با مسلمانان در دوره قاجار پژوهش نامه تاريخ 1394 11-41 17-42
51 مسأله جانشيني گيخاتوخان و چالش‌هاي دوران سلطنت بايدو پژوهش نامه تاريخ 1394 10-40 39-54
52 تعاملات اقليت يهود يزد با مسلمانان در دوره قاجار پژوهشنامه تاريخ 1394 11-41 17-42
53 تحليل جايگاه موبدان و کارکرد اقتصادي آنان در ساختار نظام سياسي – اجتماعي ساسانيان فصلنامه علمي - پژوهشي تاريخ اسلام و ايران 1394 25-27 35-63
54 زمينه‌ها،ابعادومراحل بحران سالار در خراسان باتأكيد بر مفاهيم بحران و مديريت بحران پژوهش‌هاي تاريخي 1392 سال چ 95-112
55 مسيحيت و مسيحيان در روزگارنامسلماني ايلخانان مغول درايران پژوهش‌نامه تاريخ 1392 30 25-52
56 راهبرد اقتصادي ساسانيان، بستر استقرار جنبش مزدكيان فصلنامه مسكويه 1391 7 111-135
57 روابط ايران با سرزمين هاي شمال شرقي در اواخر قرن12 واوايل قرن 13 ه.ق. پژوهش‌نامه تاريخ 1390 23 19-46
58 شهر و زمينه هاي شكل گيري و اجزاء تشكيل دهنده آن در ايران باستان مجله پژوهش هاي تاريخي ( مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام ) 1389 4-7 7-24
59 مرو در نخستين دهه هاي حکومت قاجار پژوهشنامه تاريخ 1386 9 از 21 تا 05
60 اوضاع سياسي، اقتصادي واجتماعي ايران در اواخر قرن 5 م.و بروز نهضت مزدكيه ايرانويج 1383 3 4-13
61 كتاب الاصلاح در تبيين آرا‍ء اسماعيلي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا 1381 -58-5 -30-34
62 آتشگاه اصفهان فرهنگ اصفهان 1381 23 60-67
63 كشيده شدن ايران به دايره سياست بين الملل مصباح 1374 13 141-166
64 بررسي تاريخ روابط خارجي ايران با غرب در اوايل دوره قاجار مصباح 1373 3-12 از 165 تا5 17

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 همكار طرح تاريخ پانصد ساله ا يران 1373
2 مدير باشگاه پژوهشگران جوان 1381
3 مدير گروه تاريخ 1382
4 معاون آموزشي 1386
5 عضويت در شوراي تحصيلات تكميلي گروه تاريخ 1387
6 معاون آموزشي 1387
7 عضو هيأت اجرايي جذب هيأت علمي استان اصفهان 1387
8 مدير گروه تاريخ 1389
9 عضو شوراي فرهنگي دانشكده علوم انساني 1390
10 عضويت در شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد 1391
11 مسؤل كانون بسيج اساتيد دانشگاه 1391