چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی تاريخ تهران ايران 1368
کارشناسی ارشد تاريخ پژوهشگاه علوم انساني ايران 1371
دکتری تاريخ تربيت مدرس ايران 1379


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تاريخ معاصر کارشناسي و دکترا
2 تاريخ نفت در ايران و خاورميانه کارشناسي
3 انديشه سياسي کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکترا
4 آشنايي با متون و اسناد کارشناسي ارشد و دکتري
5 تاريخ اسلام در شمال آفريقا دکتري
6 تاريخ علم در اسلام کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 تاريخ ايران در دوره قاجار و پهلوي
2 انديشه سياسي
3 آشنايي با متون و اسناد
4 تاريخ نفت در ايران و خاورميانه در دوره معاصر


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 انجمن ولايتي اصفهان Encyclopædia Iranica 2004 3 1-4
2 درآمدي نو بر تاريخ نگري و تاريخ نگاري فضل الله بن روزبهان خُنجي با تکيه بر تاريخ عالم آراي اميني نشريه علمي تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 1400 12-43 133-152
3 روکيرد اجتماعي فضل الله بن روزبهان خُنجي در تاريخ نگاري رسمي مطالعات تاريخ اسلام 1400 13-49 7-30
4 تحليلي بر مهاجرت و اسکان خانوارهاي ارامنه در حومة اصفهان دورة صفوي؛ نمونه پژوهي: منطقة لنجان تحقيقات تاريخ اجتماعي 1399 10-2 281-307
5 بررسي اقدامات ادارات دولتي و غيردولتي اصفهان در تأمين ارزاق عمومي در جنگ جهاني دوم مجله تحقيقات تاريخ اجتماعي (دو فصل نامه علمي) 1399 10-1 31- 60
6 سرشت دولت در عصر غيبت از منظر سيدجعفر کشفي فصلنامه علمي-پژوهشي سياست متعاليه 1399 8-30 83- 108
7 بررسي علل و ماهيت شورش‌ها و طغيان‌هاي خوانين بلوچ در دورة رضاشاه پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران 1398 7-2-1 254-231
8 روابط علمي زيديه و اماميه از غيبت صغري تا قرن ششم هجري تاريخ و تمدن اسلامي 1398 15-30 71 تا 100
9 بررسي چگونگي ايجاد معارف نوين در بلوچستان و سير عملکرد آن در دوره پهلوي اول پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام 1397 22 175-198
10 بررسي جنسيت و پايگاه اجتماعي نويسندگان در نشريه عالم نسوان فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 1397 28-37 57-81
11 تسامح و تساهل امام رضا(ع) با قيام هاي شيعي تا (201ه) مجله پژوهش‌هاي اعتقادي ـ کلامي 1396 7-1 7-36
12 مناسبات زيديه و اماميه در دوره آل کيا پژوهش هاي اعتقادي کلامي 1396 ويژه- 37-66
13 بررسي نقش صنعت نفت بر ساختار اجتماعي (مورد مطالعه: آبادان 1312- 1280ش) فصلنامه علمي- پژوهشي علوم اجتماعي 1396 11-2- 66-37
14 فرآيند تغيير و تحول ساختار فرمانروايي در دوره سلجوقيان بزرگ دو فصلنامه علمي- تخصصي تاريخ ايران اسلامي 1396 3-1 123-137
15 حاجي‌هاشم‌خان لُنباني لوطي يا لومپن؟ و بررسي چرايي شورش او (1239تا1240ق/1823تا1824م) مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي تاريخي 1396 35-9- 151-169
16 بررسي تحولات آموزشي و فرهنگي مازندران در دوره پهلوي اول با شوروي فصلنامه پژوهشنامه تاريخ 1395 11-42 31-56
17 جايگاه پيشکش ها در در آمدهاي روزگار ناصري بر پايه ي اسناد سخن تاريخ 1395 10-23 33-60
18 مناسبات شيعه و معتزله در قرن چهارم هجري مجله اديان و عرفان 1394 48-1 121-138
19 سير تحول نساجي در دوره ي قاجار با تأکيد بر نقش يزد مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام 1394 16 1-20
20 سير تحول نساجي در دوره ي قاجار با تأکيد بر نقش يزد فصلنامه پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام 1394 16 1-20
21 بررسي تطبيقي ساختار شهر نشيني در ايالت کارمانيا و ايران شهرهاي ، باستان GAIA - ATHENS 1393 25 510-517
22 دانش سياسي امام علي (ع ) ومقايسه ان با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي 1393 3 109-127
23 گذري اجمالي بر عملکرد تقي فداکار عضو اتحاديه کارگري حذب توده در اصفهان 1320- 1332 پژوهش نامه تاريخ 1392 8-31 17تا41
24 بررسي جايگاه وکاربرد نفت در ايران باستان مجله مطالعات ايراني 1392 12 23-42
25 عملکرد مدارس جامعه تعليمات اسلامي در شهر اصفهان فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ 1392 18 141
26 قيام 15 خرداد و اصفهان مبدا نهضت 1392 1 263
27 نساجي ونساجان يزدي درعصرصفوي دو فصلنامه مسكويه 1390 19 131-167
28 تکيه دولت و کاربردهاي آن سخن تاريخ 1390 5 63-81
29 بختياري ها و نفت ولات - فصلنامه فرهنگي اجتماعي قوم بختياري 1385 2 44-54
30 بختياري ها و نفت اولين گام ها 1900-1905م/1319-1323ق فصلنامه تاريخ معاصر ايران 1380 19 119-140
31 ظل السلطان حاکم اصفهان و واقعه رزي برپايه اسناد ونامه هاي تاريخي فصلنامه فرهنگ اصفهان 1379 17 107-117

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي و مقايسه شيوه تاريخ نگاري اعتماد السلطنه و اعتضاد السلطنه سومين کنگره تاريخ دانان ايران، تاريخ نگاري نوين در ايران (از عصر ناصري تا انقلاب اسلامي) دانشگاه الزهرا 1394
2 شخصيت علمي شهيد مدرس همايش بزرگداشت شهيد مدرس دانشگاه ازاداسلامي واحد اردستان 1384
3 کشف نفت وتاثير ان در افزايش نفوذ انگلستان درسواحل شمالي خليج فارس همايش بين المللي خليج فارس در گستره تاريخ دانشگاه اصفهان 1384
4 نگاهي اجمالي به روابط شهيد حاج اقا نورالله ثقه الاسلام وشهيد سيد حسن مدرس همايش تبيين ارا وبزرگذاشت هشتادمبن سالگرد نهضت ايت الله حاج اقا نورالله اصفهاني اصفعان 1384
5 نگاهي به سيراف در قرن چهارم و پنجم کنگره بين المللي سيراف بوشهر 1384

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 رودزاينده (مبارزات مردم اصفهان در دوره ي پهلوي دوم (تاسال 1356)) تالیف 1397 حوزه هنري استان اصفهان و نشر اسپانه
2 اصفهان از نگاه اصفهان تالیف 1396 سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
3 نفت و بختياري ها تالیف 1384 موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه 1387