چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : امير
نام خانوادگی : گندمكار
پست الکترونیک : aagandomkar@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی جغرافيا پيام نور ايران 1377
کارشناسی ارشد هيدروژئومورفولوژي نجف آباد ايران 1379
دکتری آب و هواشناسي اصفهان ايران 1385


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 اقليم شناسي سينوپتيك دكتري
2 اقليم آسايش ارشد
3 روش هاي نو در آب و هواشناسي دكتري
4 سيستم اطلاعات جغرافيايي كارشناسي ارشد
5 اقليم شناسي سينوپتيك دكتري
6 آمار كارشناسي و ارشد
7 روابط متقابل آب و هوا و اقيانوس دكتري
8 مكانيابي فعاليت ها و فضاهاي زيستي ارشد
9 رابطه متقابل آب و هوا و اقيانوس دكتري
10 مباحث ويژه رساله دكتري دكتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 سيستم اطلاعات جغرافيايي، اقليم آسايش، اقليم شناسي سينوپتيك، محيط زيست، انرژي هاي نو، آب و هواشناسي شهري، مخاطرات آب و هوايي، گردشگري


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Investigating temporal spatial changes in the average temperature of the AbarkuSirjan basin Journal of Nature and Spatial Sciences 2022 2-1 67-79
2 Climatic compatible future cities locating approach to less non-renewable energy consumption Journal of Urban Management and Energy Sustainability 2022 4-2 178-190
3 Investigating the Relationship between Politics and Tourism in the Arvand Free Zone Iranian Journal Of Tourism And Hospitality. 2021 8 1-15
4 Temperature Conditions for Determination of Beekeeping Regions in the Light of Climate Change. Case study: Fars Province Environmental and Climate Technologies 2020 24-1 88-104
5 Analysis of sustainable travel pattern in downtown neighborhoods by using a combination of space syntax and GIS (Case study: Districts 1 and 7 Qom cit Space Ontology International Journal 2020 9-4 57-75
6 Evaluation o f Isfahan Mashahir Leisure Complex Site Selection Journal of Tourism 2019 7-1 19 - 29
7 Ecological capability evaluation of Ghara-Ghach dam area to establish a tourism region Desert 2016 21-2 193-204
8 Relationship between Weather Components in Polluted Days and the Number Of Hospitalization Due to Cardiovascular Diseases International Archives of Health Sciences 2016 3-4 179-183
9 Digital Soil Mapping Using Artificial Neural Networks and Terrain-Related Attributes Pedosphere 2015 25 580-591
10 Assessment of the FAO traditional land evaluation methods, A case study: Iranian Land Classification method Soil Use and Management 2015 34 1-13
11 The Study of Precipitation Trend in Gavkhooni Basin-Iran ADVANCES IN BIORESEARCH 2015 6 107-112
12 Study of Summer Precipitation (rainy) Days Occurrence Probability in South Zagros using Markov Chain Model Advances in Bioresearch 2015 6 31-36
13 Using Multimedia Technology on Natural-Historical Collection for Tourism Development (Case Study: Atashgah Mountain of Isfahan) International Journal of Engineering Innovation 2013 2 549-552
14 بررسي تأثير مخاطرات آب‌وهوايي بر تعداد گردشگران ايراني به‌منظور آينده‌نگري گردشگري شهر اصفهان چشم انداز شهرهاي آينده 1402 4-2 27-47
15 تحليل فضايي مکانيابي اسکان موقت در شهر اصفهان با رويکرد پدافند غيرعامل مطالعات برنامه ريزي سکونتگاههاي انساني 1402 18 21-36
16 شناسايي و برداشت مشکلات مادي‌هاي مناطق مرکزي شهر اصفهان و راهکارهاي سامان‌دهي آنها جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 1402 34-92 23-42
17 تحليل تطبيقي از تأثير برنامه هاي تلويزيوني شبکه دو و شبکه تهران بر شاخص حس تعلق مکاني شهروندان مناطق (1و12و20) کلانشهر تهران جغرافيا و توسعه فضاي شهري 1402 10-2 23-37
18 شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر بحران آب در استان اصفهان جغرافيا 1402 21-77 13-29
19 شناخت الگوي پذيرش فناوري‌هاي نوين شهري از‌ديدگاه متخصصان و مسئولان مورد مطالعه: فناوري‌هاي جمع‌سپاري داوطلبانۀ مکان‌محور برنامه ريزي فضايي 1402 13-49 69-92
20 بررسي ديناميک فضايي عرصه هاي مساعد کشت گياه دارويي آلوئه ورا در سناريوهاي حدي تغييراقليم منطقه مورد مطالعه: استان هرمزگان تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي 1401 22-66 307-324
21 تحليل آماري-سينوپتيکي بارش‌هاي سنگين منجر به سيلاب فروردين 1398 در حوضه آبريز درود بروجرد مخاطرات محيط طبيعي 1401 11-32 169-188
22 بررسي نقش توسعه گردشگري خانه باغ‌ها در کاهش اثرات جزيره حرارتي شهر اصفهان فضاي گردشگري 1401 11-42 121-140
23 واکاوي و طبقه‌بندي الگوهاي همديدي رخداد بارش برف در استان گيلان فضاي جغرافيايي 1401 22-77 35-56
24 تحليل ميزان رويدادمداري شهر شيراز برنامه ريزي منطقه اي 1401 45 245-260
25 بررسي و اولويت بندي مؤلفه‌هاي برنامه‌ريزي مشارکتي با رويکرد توسعة پايدار در شهر شاهين شهر مطالعات جامعه شناختي شهري 1401 12-42 181-211
26 تحليل پراکنش فقرشهري در بافت‌هاي ناکارآمد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: نفت شهر آبادان) مطالعات ساختار و کارکرد شهري 1401 9-32 7-33
27 پايش تاب‌آوري شهري به منظور کاهش اثرات حوادث طبيعي با تاکيد بر زلزله (مطالعه موردي اسلامشهر) جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي 1401 48 166-177
28 واکاوي تاب آوري مادي هاي شهر اصفهان در برابر سيلاب هاي شهري جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي 1401 48 278-306
29 تحليلي بر وضعيت مرزهاي زميني بين‌المللي در منطقه هلال طلايي در مقابله با قاچاق مواد مخدر جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي 1401 12-4 1055-1079
30 ارائه الگوي تخليه اضطراري و مکانيابي اسکان موقت مناطق يک و سه اصفهان با رويکرد پدافند غيرعامل مديريت شهري و روستايي 1401 67 7-24
31 ارزيابي مشکلات و افزايش تاب‌آوري مادي‌هاي شهر اصفهان در برابر سيلاب‌هاي شهري (مطالعه موردي: مناطق 1 و 3) جغرافيا و پايداري محيط 1401 45 37-53
32 تاثير بحران آب بر تخريب بنيادهاي زيستي؛ مورد مطالعه: فرونشست زمين در استان اصفهان آمايش سياسي فضا 1401 4-4 363-386
33 شناسايي پيشران‌هاي استراتژيک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازي بافت‌هاي ناکارآمد نفت شهر آبادان با رويکرد آينده‌نگاري در افق 1420 برنامه ريزي توسعه شهري و منطقه اي 1401 7-22 175-211
34 تحليل تطبيقي کيفيت تحقق شاخص هاي تاب آوري اجتماعي در شهر تهران ( مطالعه اي در مناطق 1، 12 و 20 شهر تهران) جغرافيا و برنامه ريزي 1401 26-81 227-243
35 تبيين الگوي بهينه اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي در فرآيند نيل به توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي بخش موران شهرستان گرمي استان اردبيل مطالعات برنامه ريزي سکوئتگاههاي انساني 1401 17 403-420
36 تحليل تأثير توريسم در تغيير کاربري اراضي شهر اردکان فارس پژوهش و برنامه ريزي شهري 1401 13-49 225-235
37 شناخت نقشه مفهومي جمع‌سپاري در گردشگري هوشمند با رويکرد فراترکيبي فضاي گردشگري 1401 11-44 39-62
38 واکاوي تغييرات فضايي دماي کمينه حوضه هاي شرق ايران و ارتباط آن با الگوهاي پيوند از دور دماي سطح دريا جغرافياي طبيعي 1401 14-56 107-126
39 ايجاد امنيت هوشمند در مقصد گردشگر جهت توسعه گردشگري مطالعه موردي: بندر شانگهاي چشم انداز شهرهاي آينده 1401 3 79-96
40 شناخت همگرايي و واگرايي بين ذينفعان شهر هوشمند مطالعه موردي: شهر اصفهان جغرافيا و توسعه فضاي شهري 1401 9-4 55-73
41 تخمين ميزان حداکثر بارش هاي محتمل تحت شرايط تغيير اقليم در حوضه آبريز پارسيان علوم و مهندسي آبياري 1401 45-4 31-48
42 بررسي نقش بافت ها با ارزش روستايي در توسعه گردشگري روستاهاي دهستان سمام شهرستان املش در استان گيلان مطالعات برنامه ريزي سکونتگاههاي انساني 1401 17-3 599-612
43 مدل‌سازي مسير و الگوي پياده راه شهري خرم‌آباد از طريق الگوريتم رقابت اسعتماري (MST) پژوهش و برنامه ريزي شهري 1401 51 167-180
44 مدل‌سازي و ارائه الگوي پياده‌راه شهري خرم‌آباد برنامه ريزي توسعه کالبدي 1401 28 113-128
45 سناريوهاي توانمندسازي ساکنين فقير بافت‌هاي ناکارآمد نفت شهر آبادان در افق 1420 جغرافيا و توسعه ناحيه اي 1401 20/4 95-127
46 تأثير الگوهاي پيوند از دور بر سري هاي دمايي شهر زاهدان مهندسي جغرافياي سرزمين 1401 14-4 835-848
47 شناخت الگوي هوشمندسازي توسط نرم‌افزارهاي مشارکتي جمع‌سپاري داوطلبانه مکان محور در راستاي ايجاد يک شهر هوشمند شهروند محور کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در برنامه ريزي 1401 49 7-25
48 ارائه مدل ارزيابي عملکرد تجاري هتل هاي توريستي اصفهان براساس فرهنگ نوآورانه نقش ميانجي جهت گيري بازار و بازاريابي داخلي برنامه ريزي و توسعه گردشگري 1401 11-43 7-26
49 ارائه مدلي براي عملکرد هتلهاي توريستي براساس جهتگيري بازار: نقش ميانجي برنامههاي استراتژيک بازاريابي (مورد مطالعه: هتلهاي توريستي اصفهان) مطالعات کمي در مديريت 1401 51 5-36
50 سطح بندي جاذبه هاي طبيعت گردي جزيره هرمز با استفاده از مدل پرالونگ فضاي گردشگري 1400 10-38 69-84
51 تحليل تغييرپذيري فضايي پهنه‌هاي آگروکليمايي مساعد کشت گياه گل محمدي تحت خط سيرهاي چهارگانه انتشار دي اکسيد کربن مطالعه موردي: شهرستان‌هاي کاشان، نطنز، تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي 1400 21-62 281-298
52 بررسي تغييرات اقليم شهر اهواز در رابطه با توسعه منطقه اي و برنامه ريزي شهري نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1400 13-2- 159-169
53 ارزيابي اثرات زيست محيطي پيوستن سکونت‌گاه‌هاي پيراموني به شهر اصفهان نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1400 13-2- 448-470
54 بررسي سازوکارهاي مداخله شهرداري در زيست ‌پذيري شهرها(مطالعه موردي: شهر اهواز) نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1400 13-2- 648-662
55 بررسي رابطه بين الگوهاي پيوند از دور نيمکره شمالي با خشک‌سالي‌هاي شمال غرب ايران جغرافياي طبعي 1400 13-51 55-74
56 سطح بندي جاذبه هاي طبيعت گردي جزيره هرمز با استفاده از مدل پرالونگ فضاي گردشگري 1400 10-38 69-84
57 واکاوي سياست‌ ها و برنامه ريزي استراتژيک توسعه گردشگري ما بين ايران وچين جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي 1400 12-1 1-17
58 بررسي روند تغييرات سري‌هاي دمايي مناطق شرقي ايران به منظور بررسي تغييرات منطقه‌اي جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي 1400 12-1 125-141
59 ميزان تاثيرگذاري احداث خانه‌هاي دوم بر انواع آلودگي‌ها و پيامدهاي نامطلوب زيست‌محيطي (مطالعه موردي شهر اردکان فارس و روستاهاي اطراف) جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي 1400 12-1 445-458
60 تحليل زماني - مکاني رخدادهاي مخاطره آتش‌سوزي‌هاي طبيعي در استان لرستان با استفاده از محصولات سنجندة ماديس جغرافيا و پايداري محيط 1400 38 113-127
61 تحليل تأثير سياست بر گردشگري در منطقه آزاد اروند جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي 1400 11-3 41-56
62 تاثير الگوهاي همديدي جو بر شدت جزيره گرمايي شهر رشت و تغييرات عناصر اقليمي جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي 1400 11-4 85-97
63 تعيين محدودۀ آسايش حرارتي در فضاي باز دبستان‌هاي دخترانۀ شهر اصفهان صفه 1400 31-94 43-58
64 تحليل روند رخداد بارش هاي شديد در حوضه تالش - تالاب انزلي فضاي جغرافيايي 1400 21-74 33-49
65 بررسي تأثير خودواکاوي روند دمايي در مديريت مخاطرۀ خشکسالي (مطالعۀ موردي: استان چهارمحال و بختياري) مديريت مخاطرات محيطي 1400 8-3 283-299
66 بررسي اثرات تغييرات بارش و خشکسالي بر اکوسيستم درياچه زريوار اکوسيستم هاي طبيعي ايران 1400 44 43-64
67 تحليل تطبيقي جغرافياي رسانه از تأثير برنامه‌هاي تلويزيون شبکه دو سيما با موضوع سبک زندگي بر تاب‌آوري اجتماعي مناطق 1 12 و 20 کلان‌شهر تهران جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي 1400 11-41 41-64
68 بررسي اثرپذيري توسعه گردشگري روستايي از برنامه‌ريزي روستاهاي داراي بافت با ارزش با نقش واسطه مديريت روستايي (مطالعه موردي: دهستان سمام شهرستان املش) علوم جغرافيايي 1400 17-36 123-138
69 ارزيابي مؤلفه‌هاي برند سازي شهري با تأکيد بر مديريت صنعت برند سازي شهر زنجان شهر پايدار 1400 4-4 73-86
70 تحليلي بر اقدامات مرزي و ارايه الگوي مناسب براي جلوگيري از قاچاق مواد مخدر جغرافيا و توسعه ناحيه اي 1400 36 265-293
71 شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي شهر خلاق گردشگري در شهر بابلسر گردشگري شهري 1400 8-4 129-168
72 بررسي تغييرپذيري زماني - مکاني شاخص سبزينگي آستانه جنگل‌هاي بلوط استان لرستان در پاسخ به تغييرات بارش جغرافيا و پايداري محيط 1399 34 93-107
73 بررسي راهبردهاي ساختار زيست پذيري شهر ابرکوه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1399 12-3- 41-62
74 پيش آگاهي بلندمدت بارش با استفاده از سيستم شبکه ي عصبي مطالعه ي موردي: حوضه ي کارون بزرگ تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي 1399 20-59 81-97
75 بررسي روند تغييرات دمايي و اقليم آسايش گردشگري جزاير قشم و کيش در عصر گرمايش جهاني جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1399 10-3- 741-765
76 شناسايي روند تغييرات دماي سواحل جنوبي ايران و ارتباط آن با الگوهاي پيوند از دور جغرافياي طبعي 1399 12-49 1-22
77 واکاوي فصلي رخداد روزهاي همراه با بارش سنگين در حوضه تالش – تالاب انزلي مخاطرات محيط طبيعي 1399 9-25 17-40
78 بررسي رابطه ي الگوهاي پيوند از دور با وضعيت آب و هواي آسايش گردشگري استان گيلان به روش UTCI فضاي گردشگري 1399 9-36 95-110
79 بررسي اثرات بارش بر بيلان آبي سرشاخه‌هاي رودخانه‌هاي مرزي غرب ايران و نقش الگوهاي پيوند از دور در اين تغييرات جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1399 10-4 33-46
80 تأثير رودخانه‌ مرزي هريرود بر روابط هيدروپوليتيک ايران و افغانستان نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1399 13-1 17-33
81 بررسي ارتباط تغييرات دما و الگوهاي پيوند از دور در سرشاخه‌هاي رودخانه‌هاي مرزي غرب ايران علوم جغرافيايي 1399 16-33 95-107
82 ارائه الگوي توسعه بافت‌هاي با ارزش روستايي جهت توسعه گردشگري روستايي دهستان سمام (شهرستان املش استان گيلان) فضاي گردشگري 1399 10-37 39-52
83 آشکارسازي تأثيرات آنومالي‌هاي حرارتي ناشي از سيگنال‌هاي کلان‌مقياس جوي-اقيانوسي در رخدادهاي سفيد شدگي آبسنگ‌هاي مرجاني خليج‌فارس اقيانوس شناسي 1399 11-43 61-70
84 ارزيابي شاخص هاي کيفيت زندگي در شهر ابرکوه جغرافيا و توسعه فضاي شهري 1399 12 35-53
85 ارزيابي معماري همساز با اقليم جزيره قشم به روش ترجونگ-ماهاني در عصر گرمايش جهاني جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1398 9-2-3 65-81
86 الگوهاي سينوپتيکي حاکم بر يخبندانهاي بهاره در استان کرمانشاه تحليل فضايي مخاطرات محيطي 1398 6-1 139-156
87 تحليل پيشران هاي تبيين کنندۀ تاب آوري شهري در کلان شهر مشهد جغرافياي اجتماعي شهري 1398 6-1-1 109-122
88 تحول ديجيتال و بررسي تغيير زيرساخت ها و نگرش ها بر مبناي فروش آنلاين در گردشگري (مورد مطالعه: شهر اصفهان) فضاي گردشگري 1398 8-31 1-16
89 بررسي زماني – مکاني مخاطره گرد و غبار( مطالعه موردي: ايستگاه هاي ياسوج و دوگنبدان) جغرافيا 1398 17-61 91-108
90 تحليل فراواني سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ريزي منطقه‌اي استان فارس فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1398 11-4 125-142
91 بررسي شرايط دمايي استان فارس جهت تعيين شهرهاي مستعد زنبورداري شهري نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1398 12-1- 27-40
92 آشکارسازي تأثير خشکسالي بر پويايي زماني- مکاني جنگل‌هاي بلوط زاگرس (نمونه موردي: جنگل‌هاي بلوط لرستان) مجله تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران 1398 17-1 107-123
93 واکاوي تغييرات اقليم آسايش گردشگري سکونتگاههاي انساني استان گيلان با استفاده از شاخص (PET) مطالعات برنامه ريزي سکونت گاههاي روستايي 1398 14-4 1115-1131
94 تحليلي بر تاب ­آوري زيرساخت شرياني برق در کلان­شهر مشهد فصلنامه شهر ايمن 1398 2-7 1-15
95 مکانيابي ايستگاه هاي راهنماي گردشگري در شهر اصفهان با استفاده از معيار کالبدي فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي 1398 8-31 33-42
96 مسير سامانه‌هاي بارش غربي و پيش زمينه‌هاي متن اقليمي (نگاره اقليمي) آن‌ها مورد مطالعه: منطقه کيخسروي زاگرس پژوهش هاي اقليم شناسي 1398 10-39 29-40
97 بررسي الگوهاي اصلي سينوپتيکي تراز دريا يخبندان‌هاي ‌بهاره در استان کرمانشاه جغرافيايي سرزمين 1398 16-63 55-73
98 مدل سازي بارش ماهانه با استفاده از شبکه ي سيستم عصبي مطالعه ي موردي: شهرستان خرم آباد هواشناسي و علوم جو 1398 2-1 1-14
99 بررسي تأثير عناصراقليمي برآلودگي هواي شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبي فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1397 (31) 73-82
100 تحليل تغييرپذيري قابليت آگروکليمايي کشت گياه آلوئورا در استان هرمزگان تحت خط سيرهاي چهارگانه انتشار دي اکسيد کربن فصلنامه جغرافيا و پايداري محيط 1397 26 57-72
101 بررسي بازتاب فضايي چيدمان کاربري ها در شبکه معابر بر جذب سفرهاي متکي بر خودرو (محدوده مطالعه:منطقه هفت شهر قم) فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري 1397 9-33 149-162
102 ارزيابي ارتباط بين سطح آلاينده هاي هوا و ميزان مراجعه کنندگان ناشي ازبيماري قلبي به بيمارستان در شهر اصفهان فصلنامه جغرافياي سرزمين 1397 15-57 1-14
103 سهم منابع آبي ايران از سامانه‌هاي جوي جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 1397 29-1- 153-164
104 مکان‌يابي بهينة محل احداث شهرهاي جديد در استان قزوين براساس پارامترهاي آب‌وهوايي فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 1397 29-4 19-34
105 تأثير مخاطرات آب و هوايي بر تعداد گردشگران خارجي شهر اصفهان برنامه ريزي و توسعه گردشگري 1397 7-26 146-168
106 مکان‌يابي بهينه کمپ‌هاي طبيعت‌گردي درحوضه بازفت با استفاده از معيار دسترسي فصلنامه فضاي گردشگري 1397 7-28 1-16
107 واکاوي ارتباط دما و الگوهاي پيوند از دور در حوضه آبي ايراني درياي مازندران با استفاده از شبکه عصبي در راستاي برنامه ريزي منطقه اي جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1397 8-4 435-448
108 استفاده از شاخص دما در پيش بيني سفيدشدگي جوامع مرجاني (نواحي جنوبي و شمالي خليج فارس ) فصلنلمه تحليل فضايي مخاطرات محيطي 1397 5-33 41-52
109 بررسي روند زماني- مکاني مخاطره گردوغبار در استان کهگيلويه و بويراحمد جغرافياي طبعي 1397 11-41 99-122
110 پيشبيني سطح سازگاري موردنيازآبسنگهايمرجاني خليجفارسبراي بقا در شرايط تغييراقليمدر سال 2099 فصلنامه زيست شناسي دريا 1397 10-39 63-76
111 مقايسه ترکيب هاي تشکيل دهنده اسانس گل محمدي در شرايط تغيير اقليم مطالعه موردي: باغستان هاي کاشان،کامو، بَرزُک، قمصر، نياسر ونطنز فصلنامه تحقيقات جغرافيايي 1397 34-1 41-50
112 طبقه بندي اقليمي با تاکيد بر تحليل عاملي و تحليل خوشه‌اي مطالعه‌ي موردي کارون بزرگ هواشناسي و علوم جو 1397 1-4 326 - 342
113 بررسي رابطه متقابل بين پارامترهاي موثر در مکان يابي سايت هاي پرواز تفريحي (مطالعه موردي استان اصفهان) جغرافيا 1396 15-52 292-304
114 بررسي و ارتباط سنجي روند سري هاي دمايي و روزهاي همراه با گرد و غبار استان همدان جغرافيا 1396 15-53 277-293
115 تحليل تصادفات جادهاي با رويكرد اقليمي و ارائه الگو براي ﻣداخله پيشگيرانه پليس راهور؛ ﻣورد ﻣطالعه جاده هاي شمال غرب کشور فصلنامه دانش انتظامي 1396 19-75 119-141
116 ارزيابي ميزان توسعه‌يافتگي و توزيع فضايي شهرک‌هاي صنعتي مجموعه‌شهري اصفهان جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي 1396 24 181-194
117 مکان‌يابي سايت هاي تفريحي - ورزشي اسکي(مطالعه موردي استان اصفهان) فصلنامه فضاي گردشگري 1396 6-24 1-18
118 نقش عناصر آب‌وهوايي در تصادفات جاده‌اي در شمال غرب ايران مطالعات پژوهشي راهور 1396 6-23 9-42
119 تحليل فراواني و توزيع مراکز ثقل بارشهاي تابستانه در زاگرس جنوبي فصلنامه انديشه جغرافيايي 1396 8-16 21-41
120 تحليل و بررسي آماري روزهاي آلوده هواي مشهد(1384-1390) فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي 1395 5-17 127-133
121 سطح بندي سکونتگاه هاي روستايي بر اساس توان انساني از ديدگاه آمايش سرزمين (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان شيراز) فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي 1395 6-21 93-102
122 امکان سنجي توسعه شهري و احداث شهرهاي جديد در استان قزوين فصلنامه جغرافيا 1395 14-48 73-91
123 مقايسه شاخص‌هاي کمّي آب و هواشناسي توريسم براي سنجش آسايش حرارتي محيط فصلنامه فضاي گردشگري 1395 5-18 43-58
124 مطالعه روند تغييرات دماي حداکثر در ايران مرکزي طي نيم قرن گذشته و رابطه آن با نوسان اقيانوس اطلس شمالي و جنوبي جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1395 6-3 19-34
125 تحليل شاخص هاي حدي بارشي در دوره 1981 -2010 با رويکردي نظامي فصلنامه راهبرد دفاعي 1395 14-54 155-177
126 واکاوي و تبيين اثرات گردشگري بر کيفيت زندگي، مطالعه موردي: شهر بابک کرمان مجله آمايش جغرافيايي فضا 1395 6-20 161-174
127 برآورد دماي سطح زمين و تاثير پوشش گياهي بر دماي سطح با استفاده از تصاوير موديس (مطالعه موردي: حوزه تويسركان) جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1395 6-4 23-32
128 امکان سنجي نواحي مستعد کشت زعفران در استان اصفهان بر اساس مدل نسبت دهي جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 1395 27-1 13-28
129 تحليل آسيب‌پذيري شهرهاي کشور از شاخص‌هاي حدي بارشي در دوره2010-1981) نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1395 9-1 139-152
130 تعيين شاخص سوزباد در ايران بر پايه داده هاي اقليمي جغرافياي طبيعي 1395 9-33 67-81
131 بررسي نقش عناصر آب و هوايي مؤثر بر گسترش جنگل‌هاي بنه در حوضۀ آبي مُند جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 1395 27-63 131-162
132 تعيين شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دماي کمينه فصلنامه پژوهش هاي اقليم شناسي 1395 7-27 11-24
133 بررسي عدم قطعيت روش‌هاي آشکارسازي تغييرات اقليم در متغيرهاي دما (مطالعه موردي حوضه کرخه) جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1395 6-2 7-21
134 تاثير طرح هاي آبخوانداري بر تغييرات سفره آب زيرزميني دشت گربايگان مهندسي و مديريت آبخيز 1394 7 172-183
135 مقايسه نقشه واحدهاي کاري به روش نقشه سازي واحدهاي شکل زمين وروش تحليل سلسله مراتبي سيستمهاي ارضي (مطالعه موردي حوضه آبخيز بهشت آباد استان چهارمحال وبخ فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي 1394 4 113-126
136 مکان يابي نفوذپذير ترين اراضي جهت توسعه طرح هاي تغذيه مصنوعي منابع آبي جغرافيا 1394 13 143-159
137 بررسي روند تغييرات دماي ايستگاه همديد شيراز به روش آماري مَن کِندال جغرافياي طبيعي 1394 8 105-118
138 امنيت آب و هوايي ايران بر اساس شاخص هاي حدي دما (1981-2010) فصلنامه جغرافيا 1394 13-46 137-155
139 مطالعه روند تغييرات دماي شبانه در ايران مركزي به روش ناپارامتري من - كندال جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1394 5-4 7-24
140 روند تغييرات دما در چابهار فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1394 6-1 7-17
141 بررسي همديدي روزهاي بسيار آلوده درشهرمشهد مورد مطالعه: 13و14نوامبر2007 نشريه تحليل فضايي مخاطرات محيطي 1394 2-4 95-112
142 ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎ لﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺣﻮﺿﻪ دز فصلنامه تحقيقات جغرافيايي 1394 30-2 261-274
143 توزيع مكاني و زماني شاخص اقليم اسايش گردشگري استان اصفهان فصلنامه تحقيقات جغرافيايي 1393 29 203-214
144 تحليل شرايط جوي توام با بارش هاي تابستانه در زاگرس جنوبي مطالعه موردي: بارش 6-12 سپتامبر 2008 تحقيقات جغرافيايي 1393 29 215-228
145 ارزيابي متغيرهاي تاثيرگذار بر آسيب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله فصلنامه آمايش محيط 1393 24 83-103
146 تاثير اقليم آسايش بر توزيع زماني گردشگران در مجموعه تخت جمشيد جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1393 5 83-92
147 مدل‌سازي رابطه زيست اقليم انساني با ارتفاع مطالعه موردي: استان کهگيلويه وبوير احمد فضاي گردشگري 1393 4-13 41-58
148 تهيه تقويم گردشگري شهر اصفهان و خواهرخوانده هايش فصلنامه فضاي گردشگري 1393 3-11 147-159
149 کاربرد سيگنال‌هاي اقليمي در پيش بيني تبخير در غرب ايران فصلنامه جغرافيايي سرزمين 1393 11-42 63-76
150 مطالعه تأثير عوامل هيدرو اقليم بر مخاطرات طبيعي استان گلستان با تأکيد بر سيلاب فصلنامه امداد و نجات 1392 2 2-13
151 بررسي نقش دما و ارتفاع در مکان يابي سايت پرواز تفريحي گردشگري و چشم انداز آينده 1392 3 69-81
152 پهنه بندي مكاني – زماني کليماتوريسم استان اصفهان با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1392 3 49-62
153 بررسي عناصر کالبدي در مکان يابي سايت پرواز تفريحي استان اصفهان با استفاده از سيستم موقعيت ياب جغرافيايي-GIS فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي 1392 3 97-106
154 بررسي روند تغييرات اقليم آسايش گردشگري استان چهارمحال و بختياري با استفاده از شاخص PMV فصلنامه فضاي گردشگري 1392 8 2-14
155 تحليل جغرافيايي بر وضعيت كاربري پاركينگ در شهر گناوه با استفاده از مدل AHP فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي 1391 4 95-114
156 مديريت بحران وقوع سيل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه‌هاي جوي فصلنامه تحقيقات جغرافيايي 1391 27 115-128
157 بررسي پراكندگي ميزان سرب و كادميوم در خاك‌هاي منطقه برخوار (اصفهان) جغرافياي طبيعي 1391 5 75-81
158 بررسي روند تغييرات دما در بندرعباس و جزيره قشم با استفاده از آزمون ناپارامتري من-کندال فصلنامه جغرافيايي سرزمين 1391 9 77-92
159 مطالعه پتانسيل اراضي کشت گندم ديم در استان گلستان با استفاده از سامانه (GIS) اطلاعات جغرافيايي آمايش جغرافيايي فضا 1391 2 19-42
160 تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري شهرستان نايين با استفاده از GIS فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1390 3 93-103
161 پهنه‌بندي ميزان تغييرات اقليمي از ديدگاه كشاورزي در دوره اقليم آينده مطالعه موردي استان خراسان رضوي جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 1390 22 35-52
162 ارزيابي اقليم آسايش چند شهر اصلي گردشگري ايران با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي طبيعي 1390 75 1-18
163 پهنه بندي اقيلم آسايش استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص دما - فيزيولوژيك نشريه پژوهش هاي اقليم شناسي 1389 1 101-114
164 برآورد و تحليل شاخص اقليم گردشگري در شهرستان سميرم با استفاده از مدل TCI جغرافياي طبيعي 1389 3 99-110
165 تعيين گستره افقي باد سيستان با استفاده از تحليل خوشه اي جغرافياي طبيعي 1389 3 67-76
166 بررسي همديد بارش‌هاي شديد در نواحي جنوبي استان بوشهر مجله چشم انداز جغرافيايي 1389 4 143-157
167 بررسي الگوهاي هواي حاكم بر وزش باد سيستان با استفاده از تحليل خوشه‌اي چشم انداز جغرافيايي 1389 5 101-116
168 ارزيابي انرژي پتانسيل باد در كشور ايران جغرافياي و برنامه ريزي محيطي 1388 20 85-100
169 بررسي همديد انرژي باد در منطقه سيستان (ايستگاه زابل) فصلنامه فضاي جغرافيايي 1388 9 161-180
170 بررسي پتانسيل انرژي باد در شهرستان فيروزكوه جغرافياي طبيعي 1388 2 73-80
171 فرسايش خاك در حوضه آبريز موسي آباد تيران با استفاده از مدل SLEMSA مجله چشم انداز جغرافيايي 1387 3 96-108
172 تحليل سينوپتيكي يخبندانهاي بهاره نجف آباد فصلنامه فضاي جغرافيايي 1387 8 147-165
173 كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برآورد واقعي توان فرسايندگي باران فصلنامه فضاي جغرافيايي 1386 7 167-182

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مکان يابي اسکان موقت پس از زلزله در شهرستان فريدن براساس معيار اقليم پنجمين همايش ملي و دومين همايش بين المللي کاربرد مدلهاي پيشرفته تحليل فضائي سنجش از دور و GIS در آمايش سرزمين دانشگاه آزاد اسلامي يزد 1401
2 مکانيابي اسکان موقت زلزله در شهرستان تيران و کرون با استفاده از معياردسترسي اولين کنفرانس ملي جغرافيا و مخاطرات محيطي دانشگاه کردستان 1399
3 بررسي رابطه نوسانات آب اقيانوس اطلس بر تراز آب درياي مازندران و اثرات آن بر شهرستان گلوگاه اولين همايش فرصت­ها، چالش­ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق 1418 گلوگاه 1398
4 بررسي آسايش آب و هوايي حوضه ي بازفت نخستين همايش بين المللي سامانه اطلاعات جغرافيايي جاده ابريشم دانشگاه صنعتي اصفهان 1396
5 بررسي نقش عوامل طبيعي در مديريت پايدارگردشگري حوضه بازفت اولين همايش ملي مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده 1396
6 راهکارهاي مديريتي جهت مکانيابي مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي محور نايين به کاشان اولين همايش ملي مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده 1396
7 ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻗﻠﯿﻢ آﺳﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎي UTCI و PMV ، PET اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي دانشگاه زنجان 1396
8 مکان يابي اکوکمپ ها براساس پارامترهاي آب و هوايي (مطالعه موردي: شهرستان هاي خوانسار و گلپايگان اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي دانشگاه زنجان 1396
9 مکانيابي ايستگاه هاي راهنماي گردشگري در شهر اصفهان با استفاده از معيار گردشگري دومين گنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
10 بررسي پيامدهاي ناشي از احداث خانه هاي دوم در شهر قمصر كنگره ملي مديريت و برنامه ريزي شهري نوين تهران 1396

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 تهيه نقشه لکه گذاري 48 هکتار از اراضي کاربري ها به انصمام جدول سطح و سرانه کاربري ها با آخرين ضوابط شهرسازي مجری شرکت شکرشکن پويا برون دانشگاهی
2 اولويت بندي و مکان يابي اسکان اضطراري (مناطق 3، 6، 12، 14 و 15 شهر اصفهان) مجری شهرداري اصفهان برون دانشگاهی
3 بررسي روند تغييرات بارندگي و دما در حوضه آبريز درياچه گاوخوني مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
4 تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري استان اصفهان با استفاده از GIS مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد درون دانشگاهی
5 امكان سنجي احداث مزارع بادي آبهاي ساحلي در جزاير و سواحل جنوبي ايران مجری دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
6 پيش بيني يخ بندان هاي بهاره نجف آباد با استفاده از تحليل سينوپتيکي مجری دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 اسکريپت نويسي با پايتون در ArcGIS Pro ترجمه 1402 انتشارات نگارخانه
2 ارزيابي و تحليل توان اكولئژيكي براي كاربري طبيعت گردي تالیف 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 استانداري اصفهان پژوهشگر برتر استان اصفهان 1388
2 استانداري اصفهان پژوهشگر برتر استان اصفهان 1390
3 رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد پژوهشگر برتر منطقه 1392
4 استانداري اصفهان پژوهشگر برتر استان اصفهان 1398

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 تحليل آماري در گردشگري و برنامه ريزي شهري 1392/09/24


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 رئيس اداره جذب و استخدام هيات علمي 1385
2 رئيس دانشكده هنر، معماري و شهرسازي 1388
3 مدير گروه جغرافيا 1392
4 مدير كل پژوهشي دانشگاه 1393
5 رئيس مرکز تحقيقات گردشگري 1395