چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : علیرضا
نام خانوادگی : عباسی
پست الکترونیک : Abbasi.ara@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی جغرافياي طبيعي آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1373
کارشناسی ارشد هيدروژئومورفولوژي آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1377
دکتری جغرافيا-ژئومورفولوژي اصفهان ايران 1387


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 هيدرواقليم حوضه آبي ايران دکتري
2 هيدروپليتيك (ايران و حوزه هاي پيرامون) دکتري
3 توان هاي محيطي در برنامه ريزي توسعه پايدار شهري دکتري
4 كاربرد سنجش از دور و GIS در مخاطرات محيطي کارشناسي ارشد
5 توان هاي محيطي در برنامه ريزي توسعه گردشگري ايران کارشناسي ارشد
6 نقشه برداري منابع زمين کارشناسي
7 كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت کارشناسي
8 آمار كاربردي در مديريت جهانگردي کارشناسي
9 آمار كاربردي (1) کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ژئومورفولوژي
2 هيدرواقليم
3 طبيعت گردي
4 هيدرولوژي
5 هيدروپليتيك
6 سنجش از دور
7 سامانه اطلاعات جغرافيائي (GIS)


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 تحليل زماني - مکاني رخدادهاي مخاطرة آتشسوزيهاي طبيعي در استاا ررستاا تا اسافاده از محصولات سنجندة ماديس جغرافيا و پايداري محيط 1400 38 113-127
2 تغيير پذيري زماني-مکاني شاخص سبزينگي آستانه جنگل هاي بلوط استان لرستان در پاسخ به به تغييرات بارش جغرافيا و پايداري محيط 1399 34 93-107
3 آشکار سازي تآثير خشکسالي بر پويائي زماني-مکاني جنگل هاي بلوط زاگرس نمونه موردي چنگل هاي بلوط لرستان تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران 1398 17-1- 107-123
4 واکاوي تغييرات اقليم آسايش گردشگري سکونتگاه هتي انساني استان گيلان با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيک مطالعات برنامه ريزي سکونتگاه هاي انساني 1398 14-4- 1115-1131
5 تحليل ژئومورفولوژيکي رده-آرايه اي ريزشبکه آبراهه هاي پديدآمده در بستر خشک شده درياچه اروميه فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي کمي 1397 6-4 147-159
6 ارگوديسيتي در ژئومورفولوژي جغرافيا و توسعه 1391 27 5751-6276
7 تجزيه و تحليل نقش نئوتکتونيک در مورفولوژي و رفتار شبکه زهکشي جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي 1389 1 57-76
8 تحول تاريخ طبيعي زاينده رود و شکل گيري مدنيت پژوهش هاي جغرافيائي 1378 36 15-25
9 تحليل فضائي و ژنتيکي مخروط افکنه هاي ايران تحقيقات جغرافيائي 1378 88 97-116

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي تاثيرات متغير شيب و جهت شيب در مکان گزيني کمپينگ گردشگري پيرامون سد قره آقاچ گردشگري ، سرمايه هاي ملي و چشم انداز آينده اصفهان 1392
2 شناخت فرايندهاي موثربر توسعه اشکال ماسه اي گردشگري ، سرمايه هاي ملي و چشم انداز آينده اصفهان 1392

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 وضعيت منابع آبهاي سطحي مشترک در غرب آسيا ترجمه 1399 نشر انتخاب

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ