چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مرتضی
نام خانوادگی : رشیدی آشجردی
پست الکترونیک : mortezarashidi51@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی زبان و ادبيات فارسي اصفهان ايران 1373
کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي خوارزمي تهران ايران 1377
دکتری زبان و ادبيات فارسي اصفهان ايران 1387


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 صائب و سبک هندي. کارشناسي
2 روش تحقيق، کارشناسي ارشد
3 آشنايي با کامپيوتر، کارشناسي ارشد
4 نقد و نظريه هاي ادبي، كارشناسي ارشد
5 سنايي و ناصر خسرو کارشناسي ارشد
6 روش تحقيق کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ادبيات معاصر
2 نقد ادبي و سبک شناسي؛
3 ادبيات انتقادي و طنز؛
4 نسخه شناسي و تصحيح متون.


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 The Relationship between Academic Self-Concept and Silence in Iranian Postgraduates Journal of Behavioral Sciences in Asia 2014 4 55 -65
2 Gendered Communication in Iranian University Classrooms: The Relationship between Politeness and Silence in Persian Culture Iranian Journal of society, cultureand Language , Ferdowsi University 2013 1 118 تا 130
3 Chivalry in the Islamic World: Ayyāri, Akhism and Ahdāth International Journal of Social Science and Humanity 2012 1 -79- 75
4 Single and Multiple Sluicing in Persian Theory and Practice in Language Studies 2012 4 801 تا 807
5 بررسي بازنويسي و بازآفريني تلميحات اساطيري - تاريخي پيش از اسلام در ديوان خاقاني و پنج گنج نظامي بهارستان سخن 1400 18-52 67- 88
6 تحليل و تطبيق عناصر برجسته طبيعت و تخيل و کيش آزادي در آثار بايرون و سيمين بهبهاني نشريه مطالعات زبان و ادبيات غنايي 1399 10-36 43-60
7 پيشينۀ شعر کوتاه فارسي پژوهشهاي نقد ادبي و سبک شناسي 1399 11-2- 149-176
8 نقد و تحليل طنز دورۀ مشروطه در روزنامة ناقور اصفهان فنون ادبي 1399 12-3 13- 26
9 تحليل مقايسه اي ساختار و محتواي شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعه موردي: صفارزاده، راکعي، کاشاني و وحيدي فنون ادبي 1398 11-3- 145-160
10 نقد شعر قاصدك مهدي اخوان ثالث بر پايه نقد نو پژوهشهاي نقد ادبي و سبك شناسي 1398 2-36 117-134
11 بررسي نمود ادبيات تعليمي در شعر اخوان ثالث پژوهشنامه ادبيات تعليمي 1398 11-41 161-180
12 نگاهي به کاربرد نادرست و مکانيکي نظريه ريخت شناسي پراپ در متون ادب فارسي فصلنامه علمي پژوهشي نقد ادبي 1398 12-46 155- 187
13 بررسي رابطه ديالکتيکي دو عنصر رمانتيستي تخيل و فردگرايي در اشعار پرسي بيش شلي و فروغ فرخزاد پژوهشنامه مکتب هاي ادبي 1398 3-8 89- 110
14 تحليل بوطيقاي شعر کوتاه از چشم انداز توصيف و تعريف پژوهش زبان و ادبيات فارسي 1398 52 87- 112
15 عناصر بومي داستان نويسي مکتب اصفهان در آثار بهرام صادقي و هوشنگ گلشيري فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي 1398 11-41 77- 110
16 معرفي نسخه خطي مجمع الشعرا و شاعران ناشناخته آن پژوهشنامه نسخه شناسي متون نظم و نثر فارسي 1397 3-10 27- 53
17 معرفي نسخه خطي مغازي النبي و سبک شناسي آن فصلنامه سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) 1396 10-2- 1 -18
18 تحليل سبکي شرح مثنوي سروري سبک شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب) 1396 10-3- 280- 265
19 بررسي اشعار طنز ميرزادة عشقي با رويکرد سبک شناسي فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) 1396 10-1- 152 -133
20 در خلاف آمد نقد(حكايت غريب آشنايي زدايي) پژوهشهاي نقد ادبي و سبك شناسي 1395 3-23 250- 241
21 بررسي، تحليل و معرفي شرح مثنوي سروري مطالعات زبان و ادبيات غنايي 1395 6-21 69 _79
22 مقايسۀ ساختار خسرو و شيرين نظامي و گل و نوروز خواجوي کرماني بهارستان سخن 1395 12-32 181-200
23 تحليل ايدئولوژيک غزل اجتماعي دورۀ مشروطه پژوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي 1395 3-25 225 ـ 249
24 بررسي سبكي غزليات اجتماعي عارف قزويني و مقايسه با شاعران هم‌دوره (لايه ايدئولوژي) مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي 1394 8-2-2 490-465
25 تصوير شمع بر پرده خيال صائب تبريزي مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب) 1394 8-3-2 21-39
26 معرفي نسخه خطي «تعبير سلطاني» قاضي ابرقوهي بهار ادب 1393 24 157 تا 178
27 معرفي نسخه هاي خطي رباعيات سحابي استر آبادي ادب و عرفان 1391 13 119 تا 141
28 بررسي تخلص در غزل ابتهاج پژوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي 1390 3 47 تا 61
29 مقايسه و تطبيق چهار شرح از مثنوي پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي(علمي _ پژوهشي)، دانشگاه اصفهان 1389 4(پيا 58- 43
30 باغ نظر و رامش دل(معرفي سفينه اي بي مانند از قرن هفتم هجري) گوهر گويا 1386 3 37 تا 61
31 (پذيرش مقاله) معرفي نسخۀ خطي «تعبير سلطاني» قاضي ابرقوهي فصلنامۀ تخصصي سبک شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب) 1293 26 -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 A Critical Review of Psychological Studies in Contemporary Persian Poetry 3rd World Conference on Psychology and Sociology ترکيه 2014
2 انسان نامه، درآمدي بر چهره شناسي نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي بجنورد 1393
3 تصوير ايران و هندوستان از دريچۀ شاعران مهاجر صفوي نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي بجنورد 1393

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 نقد و بررسي تخلص‌هاي شعري از آغاز تا امروز مجری درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 هفت عروس حصاري تالیف 1382 مؤسسۀ فرهنگي اهل قلم
2 ليلي و مجنون تالیف 1382 مؤسسۀ فرهنگي اهل قلم
3 گنجينۀ لطايف تالیف 1382 مؤسسۀ فرهنگي اهل قلم
4 زنجيرۀ زرين تالیف 1382 مؤسسۀ فرهنگي اهل قلم
5 يادگار عبيد زاکاني تالیف 1384 مؤسسۀ فرهنگي اهل قلم

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه زبان و ادبيات فارسي 1387
2 - عضو شوراي پژوهشي دانشکدۀ علوم انساني 1390
3 عضو شوراي آموزشي دانشکدۀ علوم انساني 1390
4 عضو شوراي فرهنگي دانشکدۀ علوم انساني 1391
5 معاون آموزشي دانشکدۀ علوم انساني 1392