چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : علیرضا
نام خانوادگی : نقش
پست الکترونیک : naghsh_ali@yahoo.com, naghsh.a@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق الكترونيك - ايران 1382
کارشناسی ارشد مهندسي برق مخابرات - ايران 1384
دکتری مهندسي برق مخابرات - ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 فيلترها و سنتز مدار كارشناسي
2 مخابرات 1 كارشناسي
3 تجزيه و تحليل سيستمها كارشناسي
4 كنترل فازي كارشناسي ارشد
5 شبكه عصبي مصنوعي كارشناسي ارشد
6 پردازش سيگنال ديجيتال كارشناسي
7 مدار الكتريكي 1 و 2 كارشناسي
8 سيستمهاي مخابرات نوري كارشناسي ارشد
9 مجموعه ها و سيستمهاي فازي کارشناسي ارشد
10 پردازش سيگنال پيشرفته کارشناسي ارشد و دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 پردازش سيگنال هوشمند
2 كنترل هوشمند ربات
3 رمزنگاري و پنهان نگاري هوشمند
4 پردازش سيگنالهاي تصوير ويدئو و گفتار


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Adaptive Removal of high-density salt-and-pepper noise (ARSPN) for robust ROI detection used in watermarking of MRI images of the brain Computers in Biology and Medicine 2021 137 104831(1-9)
2 A robust Plenoptic image watermarking method using graph-based transform MULTIMED TOOLS APPL 2021 80 14591-14608
3 A robust medical image watermarking against salt and pepper noise for brain MRI images Multimedia Tools and Applications 2017 76-7 10313–10342
4 Improved Automatic and Robust ROI Detection Technique for Medical Image Watermarking Application International Journal of Video 2016 16-3 1-10
5 A Comparative Analysis on Reversible Watermarking Techniques in Medical Images Jurnal Teknologi 2015 72 119-123
6 Introducing a new method of Robust Digital Image Watermarking against Cropping and Salt and Pepper Noise using Sudoku Majlesi Journal of Multimedia Processing 2015 4-4 9-15
7 A Heuristic Automatic and Robust ROI Detection Method for Medical Image Warermarking Journal of Digital Imaging 2015 28 417-427
8 Watermarking Techniques used in Medical Images: a Survey JOURNAL OF DIGITAL IMAGING 2014 27 714-729
9 Design of an Adaptive Fuzzy Estimator for Force/Position Tracking in Robot Manipulators Iranian Journal of Fuzzy Systems 2014 11 75-89
10 Edge Detection of Noisy Images Using the Intelligent Techniques Majlesi Journal of Electrical Engineering 2013 7 58-67
11 A Heuristic Artificial Neural Network for Analyzing and synthesizing Rectangular Microstrip Antenna International Journal of Computer Science and Network Security 2007 VOL.7 pp. 278-281
12 نهان نگاري مقاوم و نيمه کور تصاوير ديجيتال بر اساس تابع تبديل موجک گسسته و تجزيه مقادير تکين روش‌هاي هوشمند در صنعت برق 1401 13-51 1-18
13 نهان نگاري مقاوم تصاوير ديجيتال به کمک تبديل گراف‌محور و الگوريتم ژنتيک روش‌هاي هوشمند در صنعت برق 1398 10-38 13-22
14 Detection, Reconstruction, and Repairing the Distortion in Quran Pages Based on Watermarking Majlesi Journal of Electrical Engineering 1397 12-3 83-89
15 طبقه بندي و استخراج ويژگي الکترو انسفالوگرام صرعي با استفاده از روش هاي PCA،ICA،EMD،DWT و SVM فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1397 9-36 15-22
16 نهان‌نگاري مقاوم تصويرديجيتال در برابر حمله‌ي برش و نويز نمک و فلفل با استفاده از سودوکوي دو مرحله‌ي مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق 1396 8-31 21-32
17 نهان‌نگاري تصوير ديجيتال مقاوم در برابر برش با استفاده از جدول سودوکو در حوزه مکان و تبديلات روش‌هاي هوشمند در صنعت برق 1395 7-27 13-26

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 معرفي يک طرح جديد نهاننگاري کور تصوير ديجيتال مقاوم در برابر برش و نويز نمکوفلفل با استفاده از تبديل موجک گسسته نوزدهمين کنفرانس سيستم هاي فازي ايران مشهد 1399
2 طراحي الگوريتم کنترل سرعت UAV ، مبتني بر کنترلر فازي نظارتي خودتطبيق چهارمين کنفرانس دانش و فنآوري مهندسي برق کامپيوتر و مکانيک ايران تهران 1399
3 معرفي يک طرح جديد نهان نگاري کور تصاوير ديجيتال مقاوم در برابر نويز فلفل نمک با استفاده از تبديل موجک گسسته نوزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايران مشهد 1399
4 شناسايي هويت نويسنده بر مبناي ترکيب ويژگي هاي ساختاري و بافتي دست خط پنجمين کنفرانس پردازش سيگنال و سيستم‌هاي هوشمند شاهرود 1398
5 نهان نگاري تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل گراف محور پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
6 بهبود عملکرد شبکه نوري EDFA-WDM چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
7 ارايه روشي جهت افزايش پهناي باند مورد نياز کاربران موجود در انتهاي مسير توسط شبکه هاي پسيو نوري چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
8 طراحي بهينه شبکه WDM توسط تقويت کننده نوريEDFA با رويکرد بهبود فاصله ارتباطي و نرخ ارسال داده ششمين کنفرانس الکترومغناطيس ايران تهران ايران 1397
9 مقاومسازي تصوير ديجيتال قرآن نسبت به حمله برش با استفاده از تبديل موجک گسسته مبتني بر نهان نگاري سومين کنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل تصوير ايران دانشگاه شهرکرد 1396
10 ذخيره و بازيابي دو سيگنال ديجيتال مجزاي صوت در تصاوير به کمک کدهاي دوبعدي مبتني بر نهان نگاري سومين کنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل تصوير ايران دانشگه شهرکرد 1396
11 Introducing a new method robust against crop attack in digital image watermarking using two-step sudoku 3rd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis Shahrekord, Iran 2017
12 Embedding and extracting two separate images signal in salt and pepper noises in digital images based on watermarking 3rd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis Shahrekord, Iran 2017
13 ارايه روشي نوين براي افزايش حجم اطلاعات جاسازي شده در نهاننگاري کم اهميتترين بيت تصوير ديجيتال با استفاده از گزينش ارزش بيتي با توجه به مقدار پيکسل چهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر تهران -دانشکده مديريت دانشگاه تهران 1395
14 Introducing a new method of image reconstruction against crop attack using sudoku watermarking algorithm 3rd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis Shahrekord, Iran 2017
15 تاثير افزايش طول فيبر نوري بر ارسال تصاوير نهان نگاري شده چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هايي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک تهران 1395
16 معرفي يک روش ردياب نقطه بيشينه توان کلي براي سيستمهاي فتوولتاييک با استفاده از الگوريتم آتشبازي ششمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي تهران 1395
17 ارايه ي روشي نوين براي نهان نگاري تصوير ديجيتال با استفاده از دنباله عددي فيبوناچي توسط روش کم اهميت ترين بيت (LSB) و مقايسه آن با روش کلاسيک اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
18 مقايسه روش هاي نهان نگاري در حضور آثارناخواسته فيبر نوري جهت ارسال اطلاعات اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
19 ذخيره و بازيابي دو سيگنال ديجيتال تصوير مجزا در نويزهاي فلفل نمک تصوير ديجيتال به کمک جدول سودوکو مبتني بر نهان نگاري اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
20 مقاوم سازي يک سيگنال ديجيتال صوتي در برابر حمله برش با استفاده از نهان نگاري کليد سودوکو اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
21 معرفي يک روش ردياب نقطه بيشينه توان کلي (GMPPT) براي سيستم هاي فتوولتاييک (PV) با استفاده از الگوريتم آتش بازي و الگوريتم آشفته و رعايت (P کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
22 ارايه روشي جهت پنهان نگاري محتوا محور مبتني بر تشخيص لبه درتصاوير ديجيتال اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
23 مروري بر روشهاي جديد نهان نگاري بازگشت پذير در تصاوير اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
24 ذخيره و بازيابي دو سيگنال ديجيتال مجزاي صوت در تصاوير ديجيتال به کمک جدول سودوکو مبتني بر نهان نگاري کنفرانس بين المللي تحقيقات بنيادين در مهندسي برق تهران ايران 1396
25 بهبود مقاومت روش واترمارکينگ صوت در برابر حمله نمونه برداري مجدد هشتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1395
26 ارائه ي مدلي ترکيبي با استفاده از تشخيص لبه و الگوريتم نقاط برجسته جهت پنهان نگاري تصاوير ديجيتال نخستين همايش ملي مهندسي کامپيوتر، علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات قم 1395
27 کنترل سرعت موتور القايي به شيوه ي منطق فازي اولين کنفرانس بين المللي چشم انداز هاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر تهران دانشگاه علم و صنعت 1395
28 مقايسه ي نهان نگاري سيگنال صوت در تصوير با استفاده از سه روش کم اهميت ترين بيت، تبديل موجک گسسته و تبديل تجزيه مقدار منفرد در برابر حمله برش در تصاوير سومين کنفرانس بين المللي مهندسي پزشکي و سيستمهاي سلامت مشهد-دانشگاه بين المللي امام رضا 1395
29 مقايسه ي نهان نگاري تصوير در تصوير با استفاده از سه روش کم اهميت ترين بيت، تبديل موجک گسسته و تجزيه مقدار منفرد سومين کنفرانس سراسري نوآوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر تهران 1395
30 ارائه يک روش واترمارکينگ صوت مقاوم در برابر حمله نويز با استفاده ازتبديل موجک گسسته همايش ملي مهندسي برق مجلسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي 1395
31 مقاسه نهان نگاري سيگنال صوت در تصوير با استفاده از روش هاي حوزه تبديل همايش ملي مهندسي برق شهر مجلسي دانشگاه آزاد اسلامي شهر مجلسي 1395
32 نهان نگاري مقاوم تصوير ديجيتال نسبت به نويز فلفل نمک با استفاده از سودوکوي دو مرحله اي همايش ملي مهندسي برق مجلسي دانشگاه آزاد اسلامي شهر مجلسي 1395
33 معرفي يک طرح جديد نهان نگاري تصوير ديجيتال مقاوم در برابر برش و نويز فلفل نمک با استفاده از سودوکو هفتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1394
34 Edge detection of digital images using a conducted ant colony optimization and intelligent thresholding اولين كنفرانس بازشناسي الگو وتحليل تصوير ايران دانشگاه بيرجند 1391
35 ارائه يک روش جديد کاهش نويز در تصاوير با استفاده از منطق فازي اولين کنفرانس بازشناسي الگو و پردازش تصوير ايران دانشگاه بيرجند 1391
36 كاربرد سيستم ايمني مصنوعي در مهندسي فن آوري اطلاعات نهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران تهران 1385
37 طبقه بندي كالاهاي صنعت و معدن به كمك شبكه عصبي مصنوعي پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ايران تهران سالن اجلاس سران 1384
38 ارسال و بازشناسي سيگنال آشوبناك و روشهاي عصبي در آشكارسازي اطلاعات موجود در ان - ايران كرمان 1384
39 پيشگويي زلزه به وسيله شبكه عصبي مصنوعي كنفرانس بين المللي زلزله (يادواره فاجعه بم) ايران كرمان 1383

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 تکنيکهاي نهان نگاري تصاوير ديجيتال تالیف 1398 LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING
2 روشهاي نهان نگاري تصاوير ديجيتال با MATLAB تالیف 1396 کنکاش
3 آشنايي با مهندسي برق(زبان تخصصي برق) همراه ‍ِCD صوتي تالیف 1393 موسسه علمي دانش پژوهان برين
4 آشنايي با مهندسي برق (زبان تخصصي برق) تالیف 1391 انتشارات موسسه علمي دانش پژوهان برين

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 روشي براي پردازش تصوير ماه ایران 1390
2 طراحي و ساخت روشنايي هوشمند جهت اصلاح الگوي مصرف برق در بزرگراههاي كشور ایران 1389

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه به عنوان دانشجوي ممتاز كارشناسي 1380
2 دانشگاه آزاد اسلامي دريافت تقديرنامه جهت ارائه مقاله در همايش سراسري نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري 1382
3 شركت سهامي ذوب آهن اصفهان دريافت لوح سپاس در سومين همايش نظام بهبود 1383
4 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پژوهشگر برتر سال 1384
5 دانشگاه آزاد اسلامي فارغ التحصيل رتبه اول كارشناسي ارشد 1384
6 شركت سهامي ذوب آهن اصفهان دريافت تقديرنامه جهت درج و ارائه مقالات علمي و تحقيقاتي 1384
7 باشگاه پژوهشگران جوان دريافت سپاس نامه از باشگاه پژوهشگران جوان 1384
8 هشتمين كنفرانس دانشجويي برق ايران تقدير نامه جهت رياست نشست هشتمين كنفرانس دانشجويي برق ايران 1384
9 دهمين دوره پايان نامه دانشجويي كشور دريافت لوح سپاس در دهمين دوره پايان نامه دانشجويي كارشناسي ارشد كشوري 1385
10 دهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران كسب عنوان مقاله برتر برگزيده سال 1385
11 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه جهت اائه و درج مقالات 1385
12 مركز علمي كاربردي جهاد دانشگاهي تبريز كسب مقام سوم در اولين مسابقات روباتيك كشوري 1388
13 سومين کنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل تصوير ايران مقاله برتر کنفرانس 1396

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 سخنراني علمي آشنايي با نحوه بررسي تطابق پروپزالهاي ارسالي به اعضاي شوراي دانشي در برنامه علمي شركت سهامي ذوب آهن شاخه فني مهندسي 1401/04/25
2 سخنراني علمي آشنايي با شوراي دانشي و منظومه علمي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در رشته مهندسي برق 1400/12/23


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 كارشناس ارشد مخابرات ذوب آهن (مديريت اتوماسيون و ارتباطات) 1382