چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : البرز
نام خانوادگی : حاجیان نیا
پست الکترونیک : alborzhajian@pci.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - -
کارشناسی ارشد ژئوتکنيک صنعتي اميرکبير ايران 1378
دکتری عمران، خاک وپي صنعتي اميرکبير ايران 1390


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 خاک مسلح دکتري
2 مباحث ويژه دکتري
3 بهسازي خاک دکتري و ارشد
4 روش تحقيق و مقاله نويسي ذکتري
5 خاک پيشرفته ارشد
6 سد خاکي ارشد
7 ديناميک خاک ارشد
8 مهندسي تونل ارشد
9 مکانيک سنگ ارشد
10 پي پيشرفته ارشد
11 مکانيک خاک کارشناسي
12 مهندسي پي کارشناسي
13 سمينار و روش تحقيق ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مکانيک خاک-مکانيک سنگ-تونل-سدهاي خاکي- خاک مسلح-بهسازي خاک


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Effects of homogeneous hydrocarbonic contamination on the bearing capacity of in-situ concrete piles buried in silty sand International Journal of Hydrology Science and Technology 2017 7-2 124-133
2 Traumatism of Pathways and Structures in Yasouj, Akbarabad and Suburbs in Iran—Geotechnical Reasons Electronic journal geotechnical engineering 2017 22 1239-1252
3 Evaluation of Road Landslide in Iran and Stabilization with Micropile Electronic journal geotechnical engineering 2017 22-4 1265-1276
4 Effect of length to diameter ratio (L/D) of pile on bearing capacity of piles buried in the silty sand under homogeneous hydrocarbon contamination International Journal of Scientific 2016 7-1 643-645
5 A review of combinations of electrokinetic applications Environmental Geochemistry and Health 2016 38 1217-1227
6 Effects of One-Dimensional Oil Contamination Dispersion on the Load Bearing Capacity of In-situ Concrete Piles in SM Soils Electronic Journal of Geotechnical Engineering 2016 21 2857-2869
7 Reviewing on the effect of hydrocarbon contamination on the angle of internal friction of soil International Journal of Civil, Mechanical and Energy Science 2016 2-4 24-28
8 STUDY ON HORIZONTAL DISPLACEMENT OF RESTRAINED EXCAVATION WALLS BY CANTILEVER RETAINING WALL International Journal of Engineering Sciences 2016 5-6 847-852
9 A Review of the Effect of Hydrocarbon Contamination on Atterberg and Plasticity Limits of Soils International Journal of Science and Engineering Investigations 2016 5-52 11-15
10 Stabilization of sand dunes with oil residue: Application to civil engineering construction and environmental implications Journal of Central South University 2015 22 3059-3068
11 The effect of cohesion and level of groundwater on the slope instability using finite element method International Journal of Scientific 2015 6-10 96-99
12 The Effect of Vegetation on Slope Instability as Predicted by the Finite Element Method Electronic Journal of Geotechnical Engineering 2015 20 13496- 13487
13 The Effects of Various Factors on Slope Stability International Journal of Science and Engineering Investigations 2015 4-46 44-48
14 Effect of Porosity and Hydraulic Conductivity Coefficient on Contamination Penetration Depth in Soils Advances in Environmental Biology 2014 8 173-179
15 Inelastic local buckling of curved plates with or without thicknesstapered International Journal of Steel Structures 2012 12 427-442
16 اصلاح ماسه هاي بادرفتي به کمک پسماند مواد نفتي براي ساخت لاگون هاي تصفيه فاضلاب دو ماهنامه علمي-پژوهشي آب و فاضلاب 2011 22-3 81-89

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Finding Storage Tank Settlement on Granular Soil with Small-Strain Stiffness ASCE Geo-Chicago 2016 شيکاگو آمريکا 2016
2 بررسي بهسازي خاك هاي دانه اي توسط رزين پليمري نوين درشرايط دمايي مختلف اولين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران 1393
3 بررسي تغيرات ظرفيت باربري خاكهاي ماسه اي سست، تثبيت شده با ضايعات كارخانه هاي سنگبري (گل سنگ) اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران 1393
4 ارزيابي اثر جنس خاك بر روي خواص ژئوتكنيكي ماسه هاي بادرفتي تثبيت شده با پسماندهاي نفتي كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري تبريز 1392
5 بهسازي ماسه هاي بادي با استفاده از پسماندهاي نفتي حاصل از پالايش نفت خام هفتمين كنگره‌ ملي مهندسي عمران دانشگاه زاهدان 1392
6 بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي آلوده به مواد هيدروكربني در اطراف پالايشگاه نفت اصفهان هفتمين كنگره‌ ملي مهندسي عمران دانشگاه زاهدان- دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت 1392
7 پيش بيني نموداربار - نشست آزمايش بارگذاري صفحه PLT ازطريق نتايج حاصل ازآزمايش نسبت باربري كاليفرنيا CBR كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 1392
8 بررسي زاويه ميخ ها در جابجايي و ضريب اطمينان ديواره گود مهار شده توسط سيستم ميخ كوبي در پروژه گوبرداري برج هاي دوقلو شهر كرد دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران ذانشگاه اصفهان 1392
9 بررسي اثر تراكم بر مقاومت فشاري تك محوري و سه محوري ماسه هاي بادرفتي تثبيت شده با پسماندهاي نفتي دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران دانشگاه اصفهان 1392
10 بررسي تاثيرعمق قرارگيري ژئوگريد درخاك ماسه اي روي تغييرات تنش با تراكم مختلف كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 1392
11 بررسي تاثير کوبش در خاک ماسه اي مسلح به ژئو گريد روي تغييرات تنش اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك اردبيل 1392
12 ارزيابي نفوذپذيري ماسه هاي بادرفتي بهسازي شده با پسماندهاي نفتي پالايشگاهها اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران اردبيل 1392
13 ارزيابي اثراستفاده ازضايعات نفتي پالايشگاه ها براي تثبيت ماسه هاي بادرفتي مناطق مركزي ايران و تاثير شرايط اشباع برروي مقاومت آنها كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري تبريز 1392
14 بررسي اثر ابعاد پيستون بارگذاري بر تعيين ضريب عكس العمل بستر خاك در محيط محصور شده آزمايش CBR كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري ذانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 1392
15 ارائه همبستگي ميان آزمايش cbr صحرايي وآزمايشگاهي درتعيين ضريب عكس العمل بسترحاصل ازآزمايش بارگذاري صفحه كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري تبريز 92
16 بررسي تأثير فاصله سربار تا لبه گود مهار شده با سيستم نيلينگ (مورد مطالعاتي سيستم سازه نگهبان برج هاي دو قلو شهركرد) كنفرانس مصالح و سازه هاي نوين در علم مهندسي عمران شيراز 1393
17 پتانسيل بلقوه خاکستر پوسته برنج براي تثبيت خاک ماسه اي سيلتي پژوهشهاي نوين در مهندسي خميني شهر 1391
18 بررسي مقاومت فشاري خاك مسلح تا مخلوط الياف پلي پروپيلن و رزين پلي ويتيل استات دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران نجف آباد 1391
19 خاكسترپوسته برنج به عنوان يك تثبيت كننده سبز براي خاكهاي ماسه اي سست همايش بين المللي بحران هاي زيست محيطي ايران و راهكارهاي بهبود آن کيش 1391
20 تثبيت خاكهاي ماسهاي سيلتي با استفاده از خاكسترپوسته برنج و سيمان دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران نجف آباد 1391
21 بررسي عددي رفتار پي نواري بر لوله ي مدفون در خاك ماسه اي مسلح شده با ژئوگريد تحت اثر بار ديناميكي دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران نجف آباد 1391
22 تثبيت و بهسازي ماسه هاي بادرفتي توسط پسماند هاي نفتي و الياف مصنوعي نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران اصفهان 1391
23 بررسي ظرفيت باربري پي سطحي مستقر بر ماسه مسلح به تراشه لاستيك هاي فرسوده بااستفاده از تحليل شبه استاتيكي نهمين كنگره بين الملي مهندسي عمران اصفهان 1391
24 ررسي اثر ابعاد و شاخص كيفيت توده سنگ (RMR) بر رفتار تونلهاي نعل اسبي و ارائه روشي ساده براي محاسبه تغيير مكان تاج تونل اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك دانشگاه محقق اردبيلي 1392
25 ارزيابي اثر سيكل ذوب و يخبندان بر مقاومت فشاري تكمحوري ماسه بادرفتي تثبيت شده با پسماند نفتي همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين کرج 1392
26 تأثير فاصله افقي ميخ ها بر جا به جايي و ضريب اطمينان ديواره گود پايدارشده با سيستم ميخ كوبي - کرج 1392
27 بررسي اثر المان هاي سطح مشترك بر روي جابه جايي هاي ديواره گود مهار شده توسط سيستم نيلينگ مورد مطالعاتي سيستم سازه نگهبان برج هاي دو قلو شهركرد همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين کرج 1392
28 تحليل حساسيت پايداري شيرواني خاكي به تغيير خصوصيات فيزيكي و مكانيكي خاك توسط روش تعادل حدي و عددي پنجمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران دانشگاه تربيت مدرس 1393
29 تثبيت خاك هاي سست مسلح شده با تريطه هاي باطله، آهك و خاكستر پوسته برنج پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور اروميه 1393
30 بهسازي ماسه هاي بادرفتي حاشيه باتلاق گاوخوني با استفاده از ضايعات (پسماندهاي) نفتي و تعيين زمان مناسب براي عمل آوري آن پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور اروميه 1393
31 اصلاح روش هاي كلاسيك برآورد نشست الاستيك پي ها، براي دو پي نواري مجاور همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين کرج 1392
32 اصلاح روش هاي كلاسيك برآورد نشست الاستيك پي ها، براي سه پي نواري مجاور همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين کرج 1392
33 مهمترين عوامل موثر در خرابي كوله پلها و بررسي اثر تراكم خاك پشت ديوار در آنها اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك اردبيل 1392
34 بررسي اثر تراكم بر باربري خاك ماسه اي مسلح شده با الياف پلي پروپيلن اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك اردبيل 1392

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه تحصيلات تکميلي دانشکده عمران 1393