دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 اب والکتروليت
2 اداره راه هوايي
3 احياي قلبي ريوي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات