سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری پزشکي متخصص بيهوشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ايران 1380
کارشناسی ارشد - - - -
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير درمانگاه دهاقان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1376 1377
مدير آموزش باليني دانشگاه ازادد اسلامي واحد نجف اباد 1389 1391
رپيس بيمارستان اصفهان دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1391 کنون

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 بيهوشي
2 مراقبتهاي ويزه