طرحهای پژوهشی

1. مهدی صالحی امیرحسین کمیلی , "توسعه پوشش هاي نيکل-تيتانيوم براي صنايع نفت", تاریخ تصویب طرح :1386/03/21, تاریخ خاتمه :1388/06/21