سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1392
کارشناسی ارشد خوردگي و حفاظت از مواد دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1388
کارشناسی متالورژي صنعتي دانشگاه تهران ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395 1396

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 خوردگي
2 مهندسي سطح
3 متالورژي پودر