سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک پير و ماري کوري فرانسه 1983
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک پير و ماري کوري فرانسه 1981
کارشناسی مهندسي مکانيک شيراز ايران 1356

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان