طرحهای پژوهشی

1. محمد رضا یو سفی محمد حسن ترکی عباس نجار خدا بحش مجید شمسی پور , "امکان سنجي و شبيه سازي و ساخت درايو يک موتور القايي خطي جهت برش سنگ", تاریخ تصویب طرح :1395/11/02, تاریخ خاتمه :1396/02/01
2. محسن استاد شعبانی زهرا پهلوانی علی مظاهری مجید شمسی پور , "طراحي مدل بهينه فرايند توليد در نانو کامپوزيت هاي AL-TiC در شرايط ريخته گري", تاریخ تصویب طرح :1393/04/01, تاریخ خاتمه :1395/12/17
3. , "طراحي و ساخت مسدودکننده هاي خطوط لوله نفت وگاز به روش مهندسي معکوس", تاریخ تصویب طرح :1386/04/29, تاریخ خاتمه :1387/08/23