مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محسن استاد شعبانی, مجید شمسی پور, علی مظاهری, زهرا پهلوانی, "Performance of ANFIS Coupled with PSO in Manufacturing Superior Wear Resistant Aluminum Matrix Nano Composites", Transactions of the Indian Institute of Metals, Vol 71-9, 2018, PP.2095–2103
    Status: Unavailable PDF
2. M. Shamsipour, Z. Pahlevani, M. O. Shabani, A. Mazahery, "Squeeze casting of electromagnetically stirred aluminum matrix nanocomposites in semi-solid condition using hybrid algorithm optimized parameters", KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, Vol 55-1, 2017, PP.33-43
    Status: Unavailable PDF
3. Majid Shamsipour, Zahra Pahlevani, Mohsen Ostad Shabani, Ali Mazahery, "Optimization of the EMS process parameters in compocasting of high-wear-resistant Al-nano-TiC composites", Applied Physics A Materials Science , Vol 122-4, 2016, PP.547-1-14
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. , "طراحي و ساخت مسدود کننده هاي خطوط لوله نفت و گاز به روش مهندسي معکوس", اولين کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1386
    Status: Unavailable PDF