دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مقاومت مصالح يک کارشناسي
2 مقاومت مصالح دو کارشناسي
3 طراحي اجزائ يک کارشناسي
4 ارتعاشات کارشناسي
5 ياتاقان و مکانيزم هاي روغن کاري کارشناسي
6 ديناميک کارشناسي
7 ديناميک ماشين کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مقاومت مصالح پوپوف - جانتون
2 طراحي اجزا شيگلي - ولي نژاد
3 ديناميک مريام
4 ديناميک ماشين مي بي
5 ارتعاشات رائو

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه ديناميک 13:30-16:40 -
يک شنبه طراحي اجزا يک 8-11:10 -
يک شنبه ياتاقان و مکانيزم روغنکاري 11:20-12:50 -
دو شنبه طراحي اجزا يک 13:30-16:40 -
چهار شنبه طراحي يک 8-11:10 -
چهار شنبه مقاومت مصالح دو 11:20-12:50 -