سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مکانيک صنعتي اصفهان ايران 1374
کارشناسی مکانيک صنعتي اصفهان ايران 1370

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طراحي
2 ماشين سازي
3 ارتعاشات مکانيکي