سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک گراتس اتريش 2009
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک گراتس اتريش 2004
کارشناسی مهندسي مکانيک صنعتي اصفهان ايران 1375

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Modern joining methods