مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سعیده شفیعی نهرخلجی, مرتضی رشیدی آشجردی, "The Relationship between Academic Self-Concept and Silence in Iranian Postgraduates", Journal of Behavioral Sciences in Asia, Vol 4, 2014, PP.55 -65
    Status: Unavailable PDF
2. سعیده شفیعی نهرخلجی, مرتضی رشیدی آشجردی, محبوبه خراسانی, "Gendered Communication in Iranian University Classrooms: The Relationship between Politeness and Silence in Persian Culture", Iranian Journal of society, cultureand Language , Ferdowsi University, Vol 1, 2013, PP.118 تا 130
    Status: Unavailable PDF
3. مرتضی رشیدی آشجردی, سعیده شفیعی نهرخلجی, "Chivalry in the Islamic World: Ayyāri, Akhism and Ahdāth", International Journal of Social Science and Humanity, Vol 1, 2012, PP.-79- 75
    Status: Unavailable PDF
4. سعیده شفیعی نهرخلجی, مرتضی رشیدی آشجردی, "Single and Multiple Sluicing in Persian", Theory and Practice in Language Studies, Vol 4, 2012, PP.801 تا 807
    Status: Unavailable PDF
5. حجت اله ربیعی, محبوبه خراسانی, مرتضی رشیدی, "نقد شعر قاصدك مهدي اخوان ثالث بر پايه نقد نو", پژوهشهاي نقد ادبي و سبك شناسي , Vol 2-36, 1398, PP.117-134
    Status: Unavailable PDF
6. حجت الله ربیعی, محبوبه خراسانی, مرتضی رشیدی, "بررسي نمود ادبيات تعليمي در شعر اخوان ثالث", پژوهشنامه ادبيات تعليمي, Vol 11-41, 1398, PP.161-180
    Status: Unavailable PDF
7. مهدی اسلامی, مرتضي رشيدي آشجردي, مهرداد چترايي, "معرفي نسخه خطي مغازي النبي و سبک شناسي آن", فصلنامه سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب), Vol 10-2-, 1396, PP.1 -18
    Status: Available PDF
8. مهسا ساکنیان, مرتضي رشيدي, محبوبه خراساني, "بررسي اشعار طنز ميرزادة عشقي با رويکرد سبک شناسي", فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب), Vol 10-1-, 1396, PP.152 -133
    Status: Available PDF
9. محدثه فرخی, مهرداد چترایی, مرتضي رشيدي, "تذكره بتخانه و اهميت آن در تصحيح ديوان شاعران", فصلنامه جستارهاي نوين ادبي, Vol 198, 1396, PP.73- 95
    Status: Unavailable PDF
10. سودابه یوسفیان, مرتضی رشیدی, محبوبه خراسانی, "تحليل ايدئولوژيک غزل اجتماعي دورۀ مشروطه", پژوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي, Vol 3-25, 1395, PP.225 ـ 249
    Status: Available PDF
11. راضیه آقازاده, محبوبه خراسانی, مرتضی رشیدی, "مقايسۀ ساختار خسرو و شيرين نظامي و گل و نوروز خواجوي کرماني", بهارستان سخن, Vol 12-32, 1395, PP.181-200
    Status: Unavailable PDF
12. مسعود دفتریان, علی اصغر میرباقری فرد, مرتضي رشيدي اشجردي, "بررسي، تحليل و معرفي شرح مثنوي سروري", مطالعات زبان و ادبيات غنايي, Vol 6-21, 1395, PP.69 _79
    Status: Available PDF
13. مرتضي رشيدي آشجردي, "در خلاف آمد نقد(حكايت غريب آشنايي زدايي)", پژوهشهاي نقد ادبي و سبك شناسي, Vol 3-23, 1395, PP.250- 241
    Status: Unavailable PDF
14. ياسمن اصفهاني بلند بالايي, مهدي تدين, مرتضي رشيدي, "تصوير شمع بر پرده خيال صائب تبريزي", مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب), Vol 8-3-2, 1394, PP.21-39
    Status: Available PDF
15. سودابه يوسفيان داراني, مرتضي رشيدي, محبوبه خراساني, "بررسي سبكي غزليات اجتماعي عارف قزويني و مقايسه با شاعران هم‌دوره (لايه ايدئولوژي)", مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي, Vol 8-2-2, 1394, PP.490-465
    Status: Available PDF
16. فرزاد نبی ئیان, عطا محمد رادمنش, "معرفي نسخه خطي «تعبير سلطاني» قاضي ابرقوهي", بهار ادب, Vol 24, 1393, PP.157 تا 178
    Status: Available PDF
17. عطا محمد رادمنش, مرتضی رشیدی آشجردی, "معرفي نسخه هاي خطي رباعيات سحابي استر آبادي", ادب و عرفان, Vol 13, 1391, PP.119 تا 141
    Status: Unavailable PDF
18. مرتضی رشیدی آشجردی, "بررسي تخلص در غزل ابتهاج", پژوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي, Vol 3, 1390, PP.47 تا 61
    Status: Unavailable PDF
19. علی اکبر احمدی دارانی, مرتضی رشیدی آشجردی, "مقايسه و تطبيق چهار شرح از مثنوي", پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي(علمي _ پژوهشي)، دانشگاه اصفهان, Vol 4(پيا, 1389, PP.58- 43
    Status: Unavailable PDF
20. مهدی نوریان, مرتضی رشیدی آشجردی, "باغ نظر و رامش دل(معرفي سفينه اي بي مانند از قرن هفتم هجري)", گوهر گويا, Vol 3, 1386, PP.37 تا 61
    Status: Unavailable PDF
21. فرزاد نبی ئیان, مرتضی رشیدی آشجردی, عطا محمد رادمنش, "(پذيرش مقاله) معرفي نسخۀ خطي «تعبير سلطاني» قاضي ابرقوهي", فصلنامۀ تخصصي سبک شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب), Vol 26, 1293, PP.-
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. , "A Critical Review of Psychological Studies in Contemporary Persian Poetry", 3rd World Conference on Psychology and Sociology, ترکيه, 2014
    Status: Unavailable PDF
2. یاسمن بلند بالایی اصفهانی, مرتضی رشیدی آشجردی, , "انسان نامه، درآمدي بر چهره شناسي", نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, بجنورد, 1393
    Status: Unavailable PDF
3. الهام ماهر, مرتضی رشیدی آشجردی, , "تصوير ايران و هندوستان از دريچۀ شاعران مهاجر صفوي", نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, بجنورد, 1393
    Status: Unavailable PDF