کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
روش شناسي تحقيق 1383/04/01 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مقاله نويسي به زبان فارسي 1384/10/25 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس 1383/02/01 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
بهينه سازي روابط انساني در دانشگاه 1385/06/28 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آموزش عالي و توسعه ملي 1385/12/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آموزش ايجاد وبلاگ 1386/06/15 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کاربرد تکنولوژي آموزشي در کلاس درس 1386/12/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آموزش آشنايي با اينترنت 1381/11/30 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آموزش آشنايي با کامپيوتر و مقدمات ويندوز xp 1381/11/30 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
روان شناسي تحول 1387/11/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نحوه ارائه يک سمينار خوب 1388/04/31 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
اخلاق مديريت 1389/03/27 آستان قدس رضوي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 4
کارگاه اسطوره در ادبيات غنايي 1395/02/22 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد گروه زبان و ادبيات فارسي
روش تحقيق در ادبيات فارسي 1395/02/22 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد گروه زبان و ادبيات فارسي
آشنايي با حقوق خانواده 1394/11/14 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
نقش اساتيد در ارتقاي سلامت رواني و اجتماعي دانشجويان 1395/03/11 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
نشست و ميزگرد تخصصي استادان با موضوع نماز 1394/11/27 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامي (چهره به چهره) 1387/10/14 دفتر مطالعات نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
ويژه مسئولان دفاتر 1387/10/03 دفتر مطالعات نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد