سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری زبان و ادبيّات فارسي آزاد - واحد علوم و تحقيقات، درجه ممتاز ايران 1378
کارشناسی ارشد زبان و ادبيّات فارسي آزاد واحد نجف آباد، رتبه اول ايران 1371
کارشناسی زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه اصفهان، رتبه دوم ايران 1356

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1377 1385
رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1377 1385
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1379 1391
عضو انجمن علمي زبان و ادبيات کشور انجمن علمي زبان و ادبيات ايران 1384 کنون
عضو انجمن و دبيرخانه همکاريهاي بين المللي بنياد ايران شناسي بنياد ايران شناسي 1384 کنون
مدير گروه دكتري و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385 1393
دبير کميته منتخب استان اصفهان وابسته به هيأت مميزه سازمان مر سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي 1388 1394
رئيس کارگروه بررسي توانايي علمي در حوزه علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1394
دبير کميته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي 1392 کنون
عضو کميته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد سازمان مرکزي 1395 1395

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تصحيح متون
2 بلاغت
3 پ‍‍‍ژوهش هاي زبان و ادب فارسي
4 دين پژوهي