طرحهای پژوهشی

1. فيروز نجفي مسعود محمودي سحر ميرقباد زهره عطوفي پري گل پرور سيما نصيري محبوبه رضواني نژاد , "بررسي اثر آموزش هوش هيجاني بر مهارتهاي ارتباطي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد", تاریخ تصویب طرح :1389/10/01, تاریخ خاتمه :1391/10/12