سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری علوم سياسي دانشگاه اصفهان ايران -
کارشناسی ارشد علوم سياسي - ايران -
کارشناسی علوم سياسي - ايران -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان 1379 1379
مدير امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1380 1385
مدير كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385 ----

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان