سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری حقوق خصوصي عتوم وتحقيقات تهران ايران 1392
کارشناسی ارشد حقوق خصوصي امام صادق(ع) ايران 1375
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديريت واحد تحقيقات و نظر سنجي صدا وسيما صداوسيما - -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 -