جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مقاله علمي برتر 1382 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد محمد مهدوی
مقاله علمي برتر 1385 انمن ملي فن اوري اطلاعات محمد مهدوی
استاد نمونه 1388 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد محمد مهدوی
لوح تقدير كيفيت آموزش 1388 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد محمد مهدوي
لوح تقدير فرهنگي 1391 دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد محمد مهدوی
پژوهشگر برتر 1392 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد محمد مهدوی