سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مهندسي صنايع نجف آباد ايران 1379
کارشناسی مهندسي برق و الكترونيك يزد ايران 1368

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مسئول گروه الكترونيك ذوب آهن اصفهان 1360 1374
سرپرست كل كارگاه ها و آزمايشگاه ها دانشگاه نجف آباد 1375 1377
مسئول كل كارگاه ها و آزمايشگاه ها دانشگاه نجف آباد 1380 1383
مدير و مسئول راه اندازي مركز رشد دانشگاه دانشگاه نجف آباد 1386 1387
دبير اجرايي كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه نجف آباد 1390 1391
دبير اجرايي دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه نجف آباد 1391 1392
مدير اقتصادي و شركتهاي دانش بنيان دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 -
عضو كميته برنامه ريزي راهبردي دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طراحي مدارهاي الکتريکي و ماشينهاي صنعتي
2 اتوماسيون سيستم هاي صنعتي
3 برنامه ريزي نگهداري و تعميرات و مهندسي قابليت اعتماد
4 مديريت سازمان و بهره وري
5 بهينه سازي سيستم هاي صنعتي و انرژي