مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مریم حسن پور, احمد کامرانی فر, سهیلا ترابی فارسانی, "بازخواني فتح يمن توسط وهرز در پرتو نظريه هاي جامعه شناسي جنگ", مطالعات تاريخ اسلام, Vol 10-37, 1397, PP.25-43
    Status: Available PDF
2. مریم جسن پور هفشجانی, احمد کامرانی فر , سهیلا ترابی فارسانی, "بررسي شکست ساسانيان در جنگ ذوقار با تکيه بر نظريه‌هاي جامعهشناسي جنگ", فصلنامه پژوهشهاي تاريخي , Vol 9-2-3, 1396, PP.116-105
    Status: Unavailable PDF
3. محمد رضا رحمتی, احمد کامرانی فر , حسین طاهری نسب , "نابساماني هاي اخلاقي در جامعه ايراني", فصلنامه رهيافت تاريخي, Vol 6-18, 1396, PP.113-127
    Status: Available PDF
4. علی اکبر غندی, سهیلا ترابی فارسانی, احمد کامرانی فر, "تحليلي بر تحول ذائقه ايراني از قهوه به چاي در عصر قاجار", پژوهش نامه تاريخ, Vol 13-49, 1396, PP.117-136
    Status: Available PDF
5. سیدولی اله موسوی , محمد کریم یوسف جمالی , احمد کامرانی فر, "بررسي تحليلي شورش حاکم ايالت قندهار در دوره شاه صفي اول", پژوهش نامه خراسان بزرگ, Vol 6-18, 1394, PP.11-23
    Status: Available PDF
6. احمد كامراني فر, راضيه مصطفوي, "عقايد ديني رايج در دوره اشكانيان بر اساس آئين هاي هاي مرسوم", فصلنامه مسكويه, Vol 9-28, 1393, PP.83-95
    Status: Available PDF
7. "بررسي و تجزيه و تحليل ريشه هاي جنگ سرد", journal of social issues, Vol -, 1392, PP.16-24
    Status: Unavailable PDF
8. احمد کامرانی فر, راضیه مصطفوی, "بررسي سياست ديني پادشاهان اشكاني", فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ, Vol 8-28, 1392, PP.75-96
    Status: Unavailable PDF
9. "بررسي نقش امپراتوري بيزانس در به قدرت رسيدن خسروپرويز", پ‍ژوهش هاي تاريخي دانشگاه سيستان و بلوچستان, Vol 9, 1390, PP.171-194
    Status: Unavailable PDF
10. "نقش و عملکرد قهوه‌خانه‌‌هاي تهران در دوره قاجار", تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا, Vol 11, 1390, PP.100-118
    Status: Available PDF
11. "چگونگي پايان يافتن چيرگي استعمار پرتغال بر خليج‌فارس", فصلنامه مصباح، نشريه علمي- تخصصي علوم انساني دانشگاه امام حسين(ع) , Vol 21, 1376, PP.49-66
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. یوسف انصاری , احمد کامرانی فر, , "چگونگي شکل گيري داعش،چالش ها و فرصت هاي بوجود آمده براي جمهوري اسلامي ايران ", چهارمين كنفرانس ملي ملي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم انساني و مطالعات مديريت , شيراز, 1397
    Status: Available PDF
2. علی راستیان, احمد كامران فر, , "تخليل و تبيين تاثير خانواده و محيط رشد در سياست تساهل ديني اردشير دوم هخامنشي", نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام , دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF
3. راضیه سادات مصطفوی, حسین طاهری نسب , احمد كامران فر, , "بررسي و مقايسه تساهل و تسامح ديني در دو حکومت اشکاني و ساساني ", نخستين همايش ملي تسامح ومدارا در فرهنگ ايران و اسلام , دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF
4. اشکان شیروانی, , "بررسي سياست دوگانه مدارا و سرکوب رضاخان با ايل قشقايي", نخستين همايش ملي تسامح ومدارا در فرهنگ ايران و اسلام, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
5. حسین طاهری نسب, محمدرضا رحمتي, احمد كامران فر, , "بررسي تسامح و مدارا در خلق و خوي ايرانيان در دوره قاجار", نخستين همايش ملي تسامح ومدارا در فرهنگ ايران و اسلام, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF