دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تاريخ اروپا كارشناسي و كارشناسي ارشد
2 مناسابات خارجي در ايران باستان دكتراي تخصصي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات