سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری تاريخ شهيد بهشتي ايران 1382
کارشناسی ارشد تاريخ تبريز ايران 1374
کارشناسی تاريخ اصفهان ايران 1371

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1377 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تاريخ اروپا
2 تاريخ صفويه