سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری متخصص داخلي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ايران 1382
کارشناسی ارشد دکتراي حرفه اي دانشگاه آزاد نجف آباد ايران 1372
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رييس بيمارستان اصفها معاونت علوم پزشکي 1386 1390

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ديابت
2 اندوسکوپي فوقاني