سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری کودکان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ايران 1370
کارشناسی ارشد دکتراي حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ايران 1376
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان