سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران ايران 1373
کارشناسی ارشد دکتراي حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ايران 1365
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه جراحي عمومي دانشگاه آزاد نجف آباد 1377 1380

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان