فارسی
zahra fanaie

Instructor
Faculty of Art,Architecture and Urban Planning
Najafabad branch
Islamic Azad University
Email: z_fanaie@iaun.ac.ir

University Blvd.
Najafabad, Isfahan
Iran.
Post code: 8514143131

Phone: +98 (31) 2292-288
Fax: +98 (31) 2292-287با توجه به بار گذاری نسخه جدید سامانه ثبت اطلاعات اساتید توسط دانشگاه ،این صفحه در حال بروز رسانی است .
شما می توانید جهت مشاهده صفحه قدیم از این قسمت وارد شوید .

صفحه قدیم


Copyright © 2014 All Rights Reserved
Islamic Azad University Of Najafabad, Isfahan, Iran
info@iaun.ac.ir Supportd by : ICT Center