نام و نام خانوادگي : زهرا  فنائي

مرتبه علمي : مربي

پست الكترونيك : z_fanaie@iaun.ac.ir

آدرس پستي دانشگاهي : دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - دانشكده هنر،معماري و شهرسازي - گروه آموزشي فرش دستباف
سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصيلي نام دانشگاه نام كشور سال اخذ مدرك
دكتري تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي شاهد ايران ---
كارشناسي ارشد پژوهش هنر تربيت مدرس ايران 1379
كارشناسي نقاشي شاهد ايران 1375زمينه فعاليتهاي پژوهشي

رديف عنوان
1 مطالعات تطبيقي در هنر اسلامي
2 نقاشي و تاريخ هنر جهان
3 فرش دستباف و منسوجات سنتيالف - مقالات ارائه شده در مجلات علمي پژوهشي

رديف عنوان مقاله سال نام مجله دريافت مقاله
1 طبقه بندي طرحها و نقش مايه هاي فرش کلاردشت 1386 علمي پژوهشي گلجام ...
2 تشابهات تکنيکي نقاشي هاي کليساي بيت لحم اصفهان و نگارگري ايراني دوران صفويه 1386 علمي پژوهشي هنر اسلامي ...
3 بررسي تطبيقي تزئينات بكار رفته در خانه هاي قاجاري اصفهان 1390 علمي پژوهشي نقش مايه ...
4 صناعت دستريسي در نگارگري هاي سده نهم تا يازدهم 1389 علمي پژوهشي گلجام ...
5 بررسي تطبيقي و تحليلي نقاشي زنان و مردان قاجاري 1391 علمي پژوهشي مطالعات زنان ...
6 بررسي لباس و پوشاک دوره قاجار مبتني برآثار مينايي به جا مانده از اين دوره در موزه آذربايجان تبريز 1390 علمي پژوهشي نگره ...
7 عبا بافي بهبهان 1388 علمي ترويجي جلوه هنر ...
8 طبقه بندي طرحها و نقش مايه هاي قالي ذهني بافت ويست 1391 علمي پژوهشي نگره ...
9 بررسي و طبقه بندي نمادهاي جانوري در قالي هاي سالتينگ 1391 علمي پژوهشي هنر اسلامي ...
10 بررسي نسبت هاي عددي در سامان بندي قالي هاي ذهني بافت ويست 1392 علمي پژوهشي گلجام ...
11 طبقه‌بندي قالي‌هاي بليني(سوراخ کليدي) آناتولي براساس ريخت و بررسي تطابق اصول هندسي و رنگ‌بندي در طراحي آنها 1392 علمي ترويجي پژوهش هنر ...
12 ررسي تطبيقي قالي هاي محرابي صفوي و ترانسيلوانيايي از نظر طرح،رنگ و نقش 1392 علمي پژوهشي هنر اسلامي ...ب - مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي بين المللي

رديف عنوان مقاله سال نام كنفرانس دريافت مقاله
1 تاثير هنر فرش بر نقاشي اوريانتاليسم 1384 هم انديشي هنر فرش فرهنگستان هنر ...
2 تاثير پذيري هنر غربي از هنر هاي ايراني اسلامي با تاکيد بر تاثيرات طرح و رنگ و نقش فرش ايراني بر جنبش نقش و تزيين 1387 اولين كنفرانس تخصصي طرح ، نقش و رنگ فرش دستباف ...
3 3- طبقه بندي و بررسي پراکندگي آماري سبک فرش هاي ارائه شده در شانزدهمين نمايشگاه بزرگ فرش دستباف ايران 1387 اولين كنفرانس تخصصي طرح، نقش و رنگ فرش دستباف ...
4 بررسي ساختارهاي زيباشناسي قاليهاي تصويري قاجار و پهلوي اول 1390 همايش ملي هنر،فرهنگ، تاريخ و توليد فرش دستباف ايران و جهان ...
5 COMPARATIVE AND ANALYTIC STUDY OF PLASTER-MOLDING IN ISFAHAN GAJARIAN HOUSES 2012 ICWSAUD2012 ...
6 پاپ(pop) و آپ(up) در فرش دستباف 1387 هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ...
7 معرفي برخي از نقوش فراموش شده قالي آناتولي در قرون 17 و 18 ميلادي 1388 هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ...دروس تدريسي

رديف عنوان دروس تدريسي
1 تاريخ هنر ايران
2 تاريخ هنر جهان
3 هنر در تمدن اسلامي(1) و(2)
4 آشنايي با تاريخ معماري جهان
5 آشنايي با معماري اسلاميمنابع درسي

رديف عنوان دروس تدريسي منبع درس
1 هنر و تمدن اسلامي(1)و (2) سيري در صنايع دستي ايران- زهرا فنايي- 1388- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آبادمتون درسي استاد ( تكاليف ، بخشهايي از منابع درسي ، حل تمرينها و ... )

رديف عنوان توضيحات دريافت مقاله