سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مامايي- بهداشت باروري علوم پزشکي اصفهان ايران 1395
کارشناسی مامايي علوم پزشکي اصفهان ايران 1392

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 عوامل مرتبط با ناباروري مردانه