سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری زبان شناسي کاربردي اکادمي علوم روسيه روسيه 2006
کارشناسی ارشد اموزش زبان انگليسي تربيت مدرس ايران 1371
کارشناسی زبان وادبيات انگليسي اصفهان ايران 1361

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه زبان انگليسي دانشگاه ازاد نجف اباد 1390 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 اموزش زبان انگليسي-يادگيري زبان از راه کامپيوتر-زبان شناسي کامپيوتري-زبان شناسي کاربردي