چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Rasoul
Last Name : Asgarpour
E-mail : rasool.asgarpoor@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Hardware computer engineering Islamic Azad university of Najafabad Iran 2006
M.Sc Master of Business Administration Multimedia University Malaysia 2010
Ph.D Business Administration UTM Malaysia 2015


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته کارشناسي ارشد
2 مديريت تبليغات و برند کارشناسي ارشد
3 مديريت سازمانهاي پيچيده ديدگاه استراتژيک کارشناسي ارشد
4 مديريت تحول و اجراي برنامه هاي استراتژيک کارشناسي ارشد
5 مديريت طرح هاي توسعه کارشناسي ارشد
6 زبان تخصصي کارشناسي ارشد
7 زبان تخصصي دکتري
8 اصول مذاكرات، مكاتبات و قراردادهاي تجاري کارشناسي ارشد
9 مديريت ارتباط با مشتري کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 marketing Management
2 International Marketing
3 Multimedia Marketing or Digital Marketing
4 Entrepreneurship
5 Research Tools and methodology
6 Principles of negotiations
7 customer relationship management (CRM)
8 Brand and advertising management
9 Technical language
10 Change management


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 DOES SUPPLIERS WILLINGNESS TO CUSTOMIZE INFLUENCE THE BUYERS RETENTION? European Journal of Business and Management ۲۰۱۵ ۷-23 91-98
2 A Review on Customer Perceived Value and Its Main Components Global Journal of Business and Social Science Review ۲۰۱۴ 2-۲ 1-۹
3 A Review on Customer Loyalty as a Main Goal of Customer Relationship Management Jurnal Teknologi ۲۰۱۳ 64-۳ 109–113
4 Enhancing Gust’s Loyalty in Luxury Hotel through Hotel’s Ambience International Journal Of Engineering Research And Applications 2015 5-12 125-148

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 The impact of knowledge management and affective commitment on job satisfaction in Shahid Beheshti and Emam Khomyini airports international conference on psychology, educational sciences and behavioral sciences on the approach to improving social and cultural damages in the w STOCKHOLM UNIVERSITY 2019
2 ANALYSIS AND STUDY THE FACTORS EFFECTIVE IN PRODUCTIVITY OF HUMAN RESOURCES IN THE STATE OIL INDUSTRY AND PRESENTATION OF A COMPREHENSIVE MANAGEMENT M 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY LONDON 2017
3 An overview of the store image focusing on identifying its constituent dimensions the second national conference on strategic services management Islamic Azad University, Najafabad Branch 2017
4 An overview of the relationship and impact of store image on customer loyalty The second national conference on strategic services management Islamic Azad University, Najafabad Branch 2017
5 Overview of Brand Image Concept and its Constituent Dimensions The second national conference on strategic services management Islamic Azad University, Najafabad Branch 2017
6 A review of the impact of perceived quality on brand loyalty The second national conference on strategic services management Islamic Azad University, Najafabad Branch 2017
7 Factors Affecting the Transformation Management of Nahj al Balaghah s Expression The first National Conference on Accounting, Economics and Management in Sustainable Development with Emphasis on Resistance Economics Tabriz 2017
8 Creativity, Transformation and Innovation in Entrepreneurship in Oil Industry of the Country and the Role of Entrepreneurship of the Oil Industry of I SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY LONDON 2017
9 Skillful staff as a preliminary critical success factor of CRM International Islamic Banking, Finance and Investment Conference. - malaysia ۲۰۱۱

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Contemporary Issues in Innovation and Business Strategies series 2 Compilation Chapter 2016 UTM Press

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head of the Department of Economic Affairs and Knowledge Sci 2018