چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Amin
Last Name : Rostami
E-mail : aminrostami@phu.iaun.ac.ir / amin_rostamy@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Accounting Isfahan University Iran 2009
M.Sc Accounting Ferdowsi University of Mashhad Iran 2011
Ph.D Accounting Ferdowsi University of Mashhad Iran 2019


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 حسابرسي پيشرفته کارسناسي ارشد
2 اصول حسابداري 1 و 2 و 3 کارشناسي
3 حسابداري صنعتي 1 و 2 و 3 کارشناسي
4 مديريت مالي کارشناسي
5 مباني امور مالي و بودجه کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year