چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Somaye
Last Name : Yaghoubi Koupaye
E-mail : s.yaghoubik@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Mechanical Engineering Isfahan University of Technology Iran 2007
M.Sc Mechanical Engineering Isfahan University of Technology Iran 2010
Ph.D Mechanical Engineering Isfahan University of Technology Iran 2015


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 ترموديناميك 1 كارشناسي
2 سيالات 1 كارشناسي ناپيوسته
3 سوخت واحتراق كارشناسي
4 انتقال حرارت و جرم در سيستم هاي بايو لوژيكي كارشناسي
5 زبان تخصصي مكانيك كارشناسي
6 روش تحقيق كارشناسي ارشد
7 مکانيک محيط هاي پيوسته کارشناسي ارشد
8 محاسبات عددي پيشرفته کارشناسي ارشد
9 آزمايشگاه ترموديناميک کارشناسي
10 سيالات کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Computation of Fluid Dynamics (CFD), Simulation methods such as DPD, LD and MD, Thermodynamics and Heat transfer, Bio mechanics, Energy


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 Numerical simulation of heat transfer in a parallel plate channel and promote dissipative particle dynamics method using different weight functions International Communications in Heat and Mass Transfer 2020 115 1-8
2 Improvement of dissipative particle dynamics method by taking into account the particle size Scientia Iranica 2019 26-3 1438-1445
3 Empirical Correlations and an Artificial Neural Network Approach to Estimate Saturated Vapor Pressure of Refrigerants PHYSICAL CHEMISTRY RSEARCH 2017 5-2 281-292
4 Modeling self-assembly of the surfactants into biological bilayer membranes with special chemical structures using dissipative particle dynamics metho Scientia Iranica 2016 23-3 942-950
5 New modified weight function for the dissipative force in the DPD method to increase the Schmidt number EPL 2015 110 24002-24009
6 Determining the Size and Extraction of the Optimal Operation Model of a CCHP System from an Economic Perspective for a Residential Campus in Ahvaz Cit Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME 2019 21-2 114-132
7 Design and construction of elastic flexion orthosis in Katia software Journal of Science and Engineering Elites 2019 4-4 70-75
8 Calculation the diffusion coefficient for water and lipid through the biological cell bilayer membranes using dissipative particle dynamics method Modares Mechanical Engineering 2014 5 102-110

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 design and analysis of a new orthopedic screw for femoral fracture fixator 5th national conference on Mechanical and aerospace engineering tehran 2020
2 Design and construction of flexion elbow orthosis in Katya software 27th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME 2019 ,Tehran 2019
3 Design of unmanned aircraft utilizes the effect of fluid tends to stick to solid surfaces 3rd National and First International Conference in applied research on Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering Tehran, Iran - Malek Ashtar University of Technology 2016
4 Generating electricity from waste heat in automobile using the difference in density between the warm and cold air The 8th student conference on mechanical engineering University of guilan,Rasht 2014
5 simulating surfactants and biological bilayer membrane with beads in nanoscales using DPD method 13th Nanotechnology Iranian Student Conference Tehran medical university 2013
6 Self-assembly Modeling of Biological Membranes by Dissipative Particle Dynamics Method 18 th Annual International Conference on Mechanical Engineering- ISME2010 Sharif University of Technology, Tehran, Iran 2010
7 Investigation of the wings fluctuations with bilinear structures 8th Anual Conference (International) of Iranian Aerospace Society Malek Ashtar University 2009

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year