چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : maryam
Last Name : hodhodi
E-mail : hodhodi1355@gmail.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Physics Bu ali sina iran 1376
M.Sc earthquake tehran iran 1380
Ph.D earthquake tehran iran 1388


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 مکانيک سنگ کارشناسي ارشد
2 تحقيقات محلي در ساختگاه کارشناسي ارشد
3 فيزيک 1 کارشناسي
4 فيزيک2 کارشناسي
5 فيزيک پيش کارشناسي
6 زمين شناسي ساختماني کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 seismology,rock mechanics, geotechnical earthquake, geoelectric


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year