امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name :
Last Name :
E-mail :
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :


 2- Education Background  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Academic Degree Education Field University Country Year


 3- Educational Experience  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Row Specialized Courses Taught Degree


 4- Research Interests  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Row Fields of Investigation and Specialized


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Row Title Date


 6- Executive Experience  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
Row Title Executive Year