چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Amirhosein
Last Name : Shabani
E-mail : ashabani@phu.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Architecture The University of Art Iran 2004
M.Sc Urban Planning The University of Tehran Iran 2007
Ph.D Urban Planning Islamic Azad University of Najafabad Iran 2015


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 physical planning
2 history of iranian city and urban planning
3 special language(english)for the student of architecture
4 special language(english)for the student ofurban planning
5 research method in urban planning
6 Principles of Architecture and Building Engineering
7 Seminar on urban issues
8 روش تحقيق در شهرسازي کارشناسي
9 تجارب برنامه ريزي شهري معاصر ايران کارسناسي ارشد
10 برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري کارشناسي ارشد
11 جامعه شناسي شهري کارشناسي ارشد
12 روش تحقيق پيشرفته کارشناسي ارشد
13 نظريه هاي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد
14 سير انديشه هاي طراحي شهري با تاکيد بر رويکرد اسلامي کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Theoritical fields in architecture and urban planning
2 Islamic architecture and urban planning
3 Health and Architecture- Health and urban planning-Health and urban design
4 Universal Design
5 Salutogenic and biophilic Design
6 Urban Regeneration
7 Sustainable urban development


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 Localizing Integrated Urban Regeneration of Historical Context of Islamic City Journal of Reasearch in Islamic Architecture 2017 5-15 1-19
2 Provide management solutions for solid waste analysis and control in Ahwaz Architecture Journal of Ivane charsou 2018 3-4 27-34
3 Conceptual and practical principles in designing healing gardens for veterans with PTSD with a focus on reducing stress- a narrative review Journal of Military Medicine 2016 18-3 230-241
4 A Successful Examination of Rehabilitation Centers in the Universe of the Basel Spinal Cord Injury Rehabilitation Center (Switzerland) Danesh Nama: Technical 2016 25-25 74-80
5 The Necessity of Localized Standards in Design of Accessible Spaces for Disabled Danesh Nama: Technical 2016 25-25 166-174
6 Pedestrian Area Design to Promote Social Interaction (Case study: Isfahan Khajoo Neighborhood) International Journal of Architecture and Urban Development 2015 5-2 31-42
7 A New Approach to Creative Urban Regeneration Journal of Naqshe jahan 2014 4 54-63
8 Challenges of Architectural Design Education in Converting Concept and Idea to Architectural Design Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar 2011 1-2 45-56

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Design a safe place for vulnerable 4th International Conference on Stractural Engineering Tehran 2018
2 Regeneration The Lost Space with Approach of Tradional Neighborhood Development(Case Study:Sarcheshmeh) International Conference on Civil Engineering,Architecture Tehran 2018
3 Examining the role of demographic component on urban resilience (Sample Study: Salafchegan City ) First International Conference on Security, Progress and Sustainable Development of Border Areas,Territorial Tehran 2018
4 A Study of Social Capital Theories in Sustainable Social Development Third Annual International Civil, Architectural and Urban Development Conference Shiraz 2017
5 Survey and defining the socio-cultural indicators of the creative city in urban development of Isfahan The Third International Conference on Architecture, Civil Engineering and Urbanism at the Beginning of the Third Millennium Tehran 2017
6 Ranking of neighborhoods in five regions of Isfahan in terms of public spaces in the realization of the creative city using the Topsis model The Third national Conference on Architecture, Civil Engineering and Urbanism at the Beginning of the Third Millennium Tehran 2017
7 Role of Public Participation in Sustainable Urban Development International conference on Civil Engineering Architecture and Urban Development of Contemporary Iran University of Osweh 2017
8 Explaining Spatial Indicators of the Creative City with the Iranian-Islamic Approach The Third International Conference on Architecture, Civil Engineering and Urbanism at the Beginning of the Third Millennium Tehran 2017
9 Recovering urban worn out texture with a sustainable development approach The Third International Conference on Architecture, Civil Engineering and Urbanism at the Beginning of the Third Millennium tehran 2017
10 Identifying the principles and guidelines of environmental design to improve the learning and mental health of students international conference of architecture, urban planning,civil engeneering,art and environment tehran 2016
11 Evaluation and Explanation of Sense of Place(case study :sheikhlotfollah mosque) 1st Conference of Key Issues in Civil Engineering, Architecture and Urbanism in Iran Gorgan-Farhangian University 2016
12 explaning of conceptual model of urban spaces revitalization in urban regeneration First National Conference on Islamic Architecture, Urban Heritage and Sustainable Development Tehran 2016
13 Study of the successful design of disabled people in the urban spaces of the world National Conference on Design for Disabled Places and Roads to Facilitate the Disabled, Veterans, and the Elderly Tehran 2016
14 The identity-based architectural approach based on the pattern of traditional houses to the design of high-rise residential complexes The third conference of high-rise buildings Tehran 2016
15 Design of Cultural Tourism Pedestrian(Case Study of Isfahan Darsad Neighborhood) 6th International Conference on Sustainable Development and Urban Development Isfahan 2016
16 Design of high rise residential building with approach of traditional house flexible patterns 5th international conference on sustainable development isfahan 2015
17 Introduction of evaluation technique for physical quality of walkway SPACES The City, Pedestrian Life Tehran 2012
18 The position of climatic comfort in the design of urban spaces with the emphasis on desert climate National Conference on Deserts, Tourism and Environmental Arts Islamic Azad University, Najafabad Branch 2010
19 Evaluation of a comprehensive plan of desert National Conference on Deserts, Tourism and Environmental Arts Islamic Azad University, Najafabad Branch 2010

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Environmental Hydraulics of Open Channel Flows Codification 2016 Kankash Pub

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Foundation for the elite Isfahan province selected project of Hamnet Rosta Entrepreneurship event 2016
2 Isfahan Province Department of Culture and Islamic Guidance Workshop production of the Koran, religious and cultural in International Quran Exhibition 2016
3 Islamic Azad University of Najaf Abad The first rank of the 21st Festival of Artand Religious Literature Faculty in Photography 2016
4 Isfahan Science and Technology Town The second rank in the social business section of the Sheikh Bahai Festival 2016
5 Office of the Preservation of Works and Values of the Holy Defense Suprior research 2018
6 Isfahan Islamic Advertising Office Suprior Photo 2018

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 Essay Writing 18/11/2010


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Member of Isfahan Building Engineering Organization 2008
2 Director of Department of Urban Engineering, Islamic Azad Un 2015
3 member of ICOMOS 2015
4 Member of the Committee for competitions, festivals and conf 2015