چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Akbar
Last Name : Nabiollahi
E-mail : nabi.akbar@gmail.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Software Engineering Isfahan University Of Technology Iran 1994
M.Sc Software Engineering Islamic Azad University- Najafabad Branch Iran 2002
Ph.D Information Technology UTM of Malaysia Malaysia 2012


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته
2 سيستم هاي اطلاعات مديريت کارشناسي ارشد
3 روش تحقيق کارشناسي ارشد
4 اصول طراحي پايگاه داده ها کارشناسي
5 طراحي صفحات وب کارشناسي
6 مهندسي نرم افزار کارشناسي
7 مباني فناوري اطلاعات کارشناسي
8 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات کارشناسي
9 مدلسازي و ارزيابي سيستم هاي کامپيوتري کارشناسي ارشد
10 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات کارشناسي
11 معماري سازماني کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار
12 مهندسي نرم افزار پيشرفته کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار
13 مديريت خدمات فناوري اطلاعات دكتراي مديريت فناوري اطلاعات
14 اقتصاد اطلاعات دكتراي مديريت فناوري اطلاعات
15 اقتصاد مهندسي مهندسي فناوري اطلاعات
16 طراحي عاملگرا كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات
17 زبانهاي برنامه نويسي وب كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 IT Service Managment, Enterprise Architecture, IT Governance, Information Systems, Business Intelligence, Data Mining


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 Identification of factors affecting success of IT strategic planning (ITSP) (case study: in National Iranian Oil Company). Iranian Journal of Information Processing Management 2018 ۳۳-2 ۵۱۷-۵۴۸
2 The Innovation Road map and Value Creation for Information Goods Pricing as an Economic Commodity Journal of Information Systems and Telecommunication 2019 7-2 154-164
3 KMGEM: Data Clustering by Combination of K-Means and Grenade Explosion Algorithm International Journal of Computer Applications 2016 147-1 21-29
4 RANKING CRITERIA OF ENTERPRISE INFORMATION SECURITY ARCHITECTURE USING FUZZY TOPSIS International Journal of Computer Science and Information Technology (IJCSIT) 2016 8-5 45-58
5 A Method For Prioritizing Qualitative Scenarios In Evaluating Enterprise Architecture Using Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II International Journal of Computer Science and Information Technology 2016 8-6 29-38
6 Using J48 Tree Partitioning for Scalable SVM in Spam Detection Computer and Information Science 2015 8 37-42
7 Modeling and Evaluation of Optimal T-flip flap Based on Quantum Cellular Automata Using QCA Designer Simulator Journal of Scientific Research and Development 2015 2 129-132
8 Defining Project Based Learning Steps and Evaluation Method for Software Engineering Students International Journal of Computer Science and Information Security 2015 13 48-55
9 Involvement of Service Knowledge Management System in Integration of ITIL V3 and Enterprise Architecture American Journal of Economics and Business Administration 2011 Volum 165-170
10 Efficient Support Vector Machines for Spam Detection: A Survey International Journal of Computer Science and Information Security 2015 13 11-28
11 A METHOD FOR BUSINESS PROCESS REENGINEERING BASED ON ENTERPRISE ONTOLOGY International Journal of Software Engineering 2015 6 25-39
12 مروري برمعماري خدمت در مديريت خدمات فناوري اطلاعات مبتني بر چارچوب ITILو بررسي ارتباط آن با معماري سازماني ماهنامه انجمن انفورماتيک - گزارش کامپيوتر 2014 212 58-61
13 مروري بر مفاهيم پايه در سازماندهي فناوري اطلاعات (فاوا) ماهنامه انجمن انفورماتيک - گزارش کامپيوتر 2012 202 27-30

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 An Enterprise Security Architecture Adaptive Model for Electrical Regional Companies in Iran Fifth National Conference on Electrical Enegineering in Iran Najafabad Branch, Islamic Azad University 2019
2 SAFE Framework: a Scalable agile approach for conducting lage scale Enterprise Architecture Projects The Second National conference on advances in Enterprise Architecture 2018 Shiraz University of Technology 2018
3 An Agile Model for Implimentation of IT Incident Managment in Organizations based on ITIL and Scrum The Second National Conference on Advances in Enterprise Architecture Shiraz University of Technology 2018
4 َAn adaptive model for Enterprise Security Architecture 4th National conference on Technology in Electrical and Computer engineering Tehran 2018
5 Review on location-based services for application in social commerce environment First International Conference on computer Science and enginerring Najafabad Branch, Islamic Azad University 2017
6 A comperehensive overview on Enterprise Architecture Maturity Assesment First International Conference on Computer Science and Engineering Najafabad Branch, Islamic Azad University 2017
7 The proposed model for the process of change management in the IT sector manufacturing companies 3th international conference on applied research in computer and information technology Tehran-University of Tarbiat modares 2016
8 A model for introducing metrics of enterprise information security architecture the third international conference on applied research in computer and information thechnology Tehran- University of Tarbiat modaress 2016
9 Identify success factors on IT strategic planning First National conference on services strategic management Najafabad, Islamic Azad University 2015
10 ITSM Implementation in Universities 2nd National COpmuter, CCSE2014 Najafabad, IAU 2014
11 Investigation and Comparison of Web service discovery Approches 2nd National Computer Confernce, CCSE2014 Najafabad IAU 2014
12 Review on Business Process Re-engineering Methods 2nd Computer National conference Najafabad IAU 2014
13 Service based approaches for enterprise architecture planning 2011 International Conference on Software and Information Engineering-ICSIE Kuala Lumpur, Malaysia 2011
14 A Review on Multiple Perspectives of IT Services in Information Systems and Computer Science International Conference on Research and Innovation in Information Systems - ICRIIS 2011 Kuala Lumpur, Malaysia 2011
15 A Service Oriented Framework for Integration of ITIL V3 and Enterprise Architecture International Symposium on Information Technology - ITSim10 Kualalumpur, Malaysia 2010
16 Investigating Role of Service Knowledge Management System in Integration of ITIL V3 and EA Knowledge Management International Conference (KMICe) 2010 Kuala Terengganu, Malaysia 2010
17 Integration of ITIL V3 and Enterprise Architecture International Conference on Research and Innovation in Information Systems Johor, Malaysia 2009
18 Considering Service Strategy in ITIL V3 as a Framework for IT Governance 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION TECHNOLOGY 2008 Kualalumpur, MMalaysia 2008

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Design and Deployment of Enterprise Architecture Management Director External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Electronic Commerce: Second Wave Translation 2015 Islamic Azad University, Najafabad Branch

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 Archimate Modelling LAnguage for Enterprise Architecture 14/11/2018
2 Archimate Modelling Language in Enterprise Architecture 12/12/2018


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 ُSystem Analyst, Designer and Programmer 1995
2 - -
3 Reserach Director 2012
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 Head of Enterprise Architecture Lab 2018
9 Head of Big Data REsearch Center 2019