چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : hamid
Last Name : zahedi
E-mail : hamidzhd@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc physhcal education-motor behavior research and sciences iran 1390
M.Sc physical education isfahan iran 1378
Ph.D physical education isfahan iran 1376


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 يادگيري حرکتي
2 کنترل حرکتي
3 رشد و تکامل حرکتي
4 روان شناسي ورزش
5 روش تحقيق
6 ابعاد رواني فعاليت هاي ورزشي ارشد و ليسانس
7 آمار کارشناسي ارشد و دکتري
8 استعداديابي ورزشي کارذشناسي، ارشد و دکتري
9 روانشناسي فردي و اجتماعي در ورزش دکتري
10 روش تحقيق کيفي دکتري
11 آنتروپومتري در ورزش همه مقاطع
12 ورزش و تحولات اجتماعي دکتري
13 اختلالات رشد و يادگيري حرکتي همه مقاطع
14 ارزيابي مهارت هاي حرکتي همه مقاطع


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1
2
3
4
5
6 ---
7 research method
8 aging
9 Back pain
10 Health and social vitality
11 academic achievement
12 Disorders of motor development and motor learning


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 Developing a Model to Improve the Quality of Citizenship Sport Management Performance in Isfahan City Based on the CIPP Model New Trends in Sport Management ۲۰۲۰ 8-29 133-148
2 Presenting a pattern for optimum performance of sport media with approach professional football developing communication management in sports media 2020 7-26 ۶۹-۸۲
3 The Effect of a Period of Moderate Endurance Training and High Interval Training on Activin Receptor Type II in Heart, and Plasma Levels of Myostatin Journal of Isfahan Medical School ۲۰۱۹ 37-۵۴ ۱۱۰۶-۱۱۱۱
4 The Effect of Cawthorne and Cooksey Training program on Static and Dynamic Balance of Women with multiple sclerosis Journal of Sports medicine ۲۰۱۷ 9-1 ۶۹-۸1
5 Efffect of focus attention and skill level on basketball free throw shot under psychological pressure World Applied Sciences Journal 2011 13-5 1047-1052
6 The Effect of Eight Weeks of High Interval Training on Activin Receptor type II in Heart and Plasma Levels of Myostatin in Male Rats journal of isfahan medical school 2019 37-54 8-13
7 The effect of a walk on the quality of life and happiness of elderly women journal of sport sciences and educational applied researches without border 2018 2-8 58-74
8 The effect of walking time on the quality of life and happiness of elderly women journal of sport sciences and educational applied researches without border 2018 2-8 22-38
9 Comparing the effects of aerobic and pilates training on body image and the eating disorders Sport Psychology Studies 2016 17 157-168
10 Regarding the effect on the accuracy of volleyball in stress Journal of Management and motor behavior 2015 11-21 49-56
11 Compression of the Effect of Functional, Sports Vision and‏ ‏Concurrent Training on Static and Dynamic Balance in Elderly People Journal of Isfahan Medical School 2015 33-34 1186-1196
12 اثر توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرويس تنيسي واليبال تحت شرايط فشار رواني رفتار حرکتي 1393 17 105-118
13 effect of focus of attention and skill level on basketball free-throw shot under psychological pessure research in sport science 2011 6 131-148
14 norm of profile of mood states for male physical educators harkat 2007 32 133-159
15 viewing of motor patterns Facilitate movement and motor skill Value and Sports 2005 174 36-38
16 Somatic type of elite handball players and determine the relationship between the geomorphic component with shot strength and anaerobic power of elit College Sports revolution 2000 158 30-46

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Study of Privatization in Isfahan Province tendency for women to exercise sports venues The Fourth National Conference on the Application of Sport Science in the Development of Physical Education and Championship Sport Islamic Azad University -mobarakeh 2019
2 Comparision the Effect of Self-talk Educational and Motivational on the Accuracy Tennis of Service of Volleyball Under Psychological Pressure 2th National Conference on Advances in physical education and sport chabahar univercity 2016
3 Somatic type of elite handball players and communicate mesomorfic component with the anearrobic power ande srtrenth shot Physical Education Sports Science Conference University of Guilan 2000

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 ديد ورزشي : تمرين براي عملکرد بهتر Translation 1392 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد
2 توجه و يادگيري مهارت حرکتي Translation 1391 دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 - -
2 - -
3 Director of Physical Education and Sports Science 2018