چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Elham
Last Name : Eftekhari
E-mail : e.eftekhar@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Midwifery Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services IRAN 1371
M.Sc Physical Education and Sport Sciences Khorasghan Branch. Islamic Azad University IRAN 1376
Ph.D Exercise Physiology Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University IRAN 1386


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 زيست شناسي عمومي
2 سمينار پژوهشي در تغذيه ورزشي کارشناسي ارشد
3 فعاليت بدني و پيشگيري از بيمازي هاي مزمن و ناتواني ها
4 فيزيولوژي پيشرفته انسان
5 راهنمايي و مشاوره پايان نامه
6 روش تحقيق
7 آمادگي جسماني
8 تنيس روي ميز (تخصصي) 1و2 کارشناسي
9 فيزيولوژي ورزشي 1و 2
10 آناتومي انسان
11 آزمايشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
12 زبان تخصصي
13 تغذيه ورزشي
14 فيزيولوژي انسان
15 اپيدميولوژي فعاليت بدني و تندرستي
16 فيزيوتراپي و حركت درماني در توانبخشي کارشناسي
17 مباني آناتومي حركتي کارشناسي
18 اصول توانبخشي و وسايل و دستگاهها کارشناسي
19 روش تحقيق در علوم ورزشي کارشناسي
20 روش تحقيق در علوم تربيتي کارشناسي
21 پيشرفته زبان تخصصي کارشناسي ارشد،دکتري
22 زبان تخصصي کارشناسي
23 فعاليت هاي ورزشي و بيماري ها کارشناسي
24 سازگاري سلولي با فعاليت ورزشي دکتري
25 بيوانرژتيك ورزشي کارشناسي ارشد
26 مواد ارگوژنيك در ورزش ها کارشناسي ارشد
27 فعاليت ورزشي، تغذيه و سيستم ايمني کارشناسي ارشد
28 آنتروپومتري حركتي کارشناسي
29 فيزيولوژي فعاليت بدني كودكان و نوجوانان کارشناسي ارشد
30 موضوعات پيشرفته در فيزيولوژي ورزشي دکتري
31 فيزيولوژي انسان پيشرفته ويژه فعاليت ورزشي کارشناسي ارشد
32 فيزيولوژي کار کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Exercise Physiology
2 Rehabilitation
3 Exercise Physiology


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 Impact of Aerobic Exercise on Serum Vaspin Level in Female Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Crescent Journal of Medical Biological Sciences 2018 5-3 203–208
2 Impact of Clinical Mat Pilates on Body Composition and Functional Indices in Female Patients With Multiple Sclerosis Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2018 5-4 297–305
3 Interleukin-10 and brain-derived neurotrophic factor responses to the Mat Pilates training in women with multiple sclerosis Scientia Medica 2018 28-4 ID31668
4 Physical activity lipid profiles and Leptin Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2016 56(4) 465-469
5 The Effect of Combined Aerobic and Resistance Training on Hepatic Enzymes in Males with Nonalcoholic Fatty Liver Journal of Biotechnology 2016 3-3 1-5
6 THE EFFECT OF EIGHT WEEKS OF STRENGTH TRAINING AND CARBOHYDRATE SUPPLEMENTATION ON THE PHYSICAL FITNESS OF MALE BODYBUILDERS INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY PHARMACY AND ALLIED SCIENCES 2015 4(5) 2516-2526
7 Effects of whole body vibration on hormonal Indian Journal of Medical Research 2015 142 450-458
8 Effects of resistance training and vibration on hormonal changes in female patients with multiple sclerosis Neurology Asia 2014 19(1) 63-67
9 The effect of exercise training program on indexes of adiposity in pre and post- menopausal obese women Life Science Journal 2013 10(2s 127-131
10 The Effect of Physical Activity on Coronary Artery Disease Risk Factors Annals of Biological Research 2012 3(7) 3240-3243
11 The Comparison of Serum Concentrations of Lipoprotein(a) in Active, Sedentary and with Coronary Artery Diseases Males Annals of Biological Research 2012 (7)3 3244-3247
12 Resistance Training and Vibration Improve Muscle Strength and Functional Capacity in Female Patients with Multiple Sclerosis Asian Journal of Sports Medicine 2012 (4)3 279-284
13 Effect of eight weeks low and moderate intensity aerobic training on levels of HbA1C, some hematological parameters and percent body fat in overweight Metabolism and Exercise 2017 7-2 155-168
14 Relationship between Peptide hormones with Sex hormone in patients with Multiple Sclerosis Iranian Journal of Neurology 2013 12(2) 60-65
15 The effect of aerobic training with or without calorie restriction on lipid profile in adult obese females Daneshvar Medicine 2012 20-10 27-34
16 The effect endutance training on aerobic power and quality of life in multiple sclerosis- -Olympic 2008 1(41) 37-46

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 The effect of Pilates on trunk muscles endurance in female patients with back pain Fifth Iranian International conference on Womens Health Shiraz- Shiraz University of Medical Sciences 2016
2 The Effect of Aerobic Exercise and Consumption of Probiotic Yogurt on Lipid Profile and Blood Pressure in Women with High Blood Pressure The first national conference on sports developments in the field of health; prevention and championship Qazvin 2016
3 The effects of low intensity exercise and whole body vibration on physical indices in patients with multiple sclerosis ّFirst International Neourorehabilitation Congress Tehran 2016
4 Physical activity, lipid profiles, and serum leptin concentration in young females The 3rd Iranian International conference on Womens Healths Shiraz. Iran 2014
5 Resistance training and vibration improve muscle strength and functional capacity in female with multiple sclerosis The 3rd International Conference on Sport and Exercise Science Bangkok. Thailand 2012
6 Somatotype, and body composition of competitive female tennis, table tennis, badminton, and squash players اولين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي Najafabad Branch. Islamic Azad University. Isfahan. Iran 2012
7 The Effect of submaximal exercise on pulmonary ventilation in athletes and non-athletes 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences Najafabad Branch. Islamic Azad University. Isfahan. Iran 2012
8 Relationship between physical activity, leptin and serum lipids in obese women 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences Najafabad Branch. Islamic Azad University. Isfahan. Iran 2012
9 The effect of endurance training on quality of life in female patients with multiple sclerosis International Shomal Sports Science Conference Amol. Iran 2012
10 The Comparison of body composition in active and sedentary female students of Najafabad branch Islamic Azad University Regional seminar on the development of physical education and sports science Mobarake branch. Islamic azad University 2011
11 Relationship between physical activity and serum lipoprotein (a) concentrations in active and sedentary male with coronary artery disease The National Conference on Recent scientific findings in the development of sport and physical education Gorgan. Iran 2011
12 The comparison of maximal oxygen consumption and glycosylated haemoglobin concentration in the blood serum of active and sedentary male with coronary The national Conference on Recent scientific findings in the development of sport and physical education Gorgan. Iran 2011
13 The comparison of glycosylated hemoglobin concentration in active and sedentary male with coronary artery disease همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي در حوزه مباني تمرين Shoshtar. Iran 2011
14 Effect of Resistance training and Vibration on Hormones of Female with Multiple Sclerosis 4th Congress of Pan-Asian Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis Singapore 2011
15 Young and National Identity National conference to assess the fulfillment of the cultural components of a twenty-year vision document Najafabad Branch. Islamic azad University. Isfahan. Iran 2010
16 Sociological Survive of Effective Factor on Hooliganism in Football Fans INTERNATIONAL CONNGRESS ON SCIENCES AND FOOTBALL Tehran. Iran 2009
17 Effect of endurance training on aerobic power and body composition in female patients with multiple sclerosis The 5th Interntional MS Congress in Iran Imam Khomeini Hospital. Tehran. Iran 2008
18 The effects of endurance training on fatigue in female with multiple sclerosis Research Week, Najafabad Branch. Islamic Azad University Najafabad Branch. Islamic Azad University. Isfahan. Iran 2007
19 Exercise and Multiple sclerosis Proceeding of National Conference on Multiple Sclerosis and its Finding Najafabad Branch. Islamic Azad University. Isfahan. Iran 2007
20 The effects of different stages of the menstrual cycle on physical fitness girls Research Week 1385, Islamic Azad University, Najaf Abad Najafabad Branch. Islamic Azad university. Isfahan. Iran 2006

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 The effect of resistance training and whole body vibration on sex hormones in patients with multiple sclerosis Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Exercise and Sport Cardiology Translation 2011 Islamic Azad University
2 Rehabilitaion in Multiple Sclerosis Compilation - -

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Najafabad Branch. Islamic Azad University - -
2 Science and Research Tehran Branch. Islamic Azad University First position in the second government employees Olympiad at table tennis sport in celebration of the FAJR festival - 2003
3 - - 2010
4 Islamic Azad University, Region Four The First team in the table tennis tournament staff and faculty members of Islamic Azad University, Region Four 2010
5 Islamic Azad University, Region Four The third individual position in the table tennis tournament staff and faculty members of Islamic Azad University, Region Four 2010
6 Najafabad Branch. Islamic Azad University The best article in presenter part at the first Conference on Physical Education and Sport Sciences 2012
7 Najafabad Branch. Islamic Azad University The best poster at the first Conference on Physical Education and Sport Sciences 2012
8 - - -

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 Exercise and Health 10/12/205


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year