چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : farinaz
Last Name : hooshyar
E-mail : hooshyar_farinaz@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc history university of Isfahan IRAN 1385
M.Sc history The Islamic Azad University Central Tehran Branch IRAN 1371
Ph.D history Islamic Azad University, Science and Researh Branch, Tehran IRAN 1366


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 تاريخ صدر اسلام دکترا
2 سازمانهاي اداري در تمدن اسلامي- تاريخ ايران بر اساس روايات ملي- فرهنگ و تمدن ايران و اسلام-اروپا در قرون وسطي کارشناسي - کارشناسي ارشد
3 تاريخ تشيع دکترا
4 تاريخ شبه جزيره عربستان قبل از اسلام دکترا
5 تاريخ انديشه هاي سياسي در اسلام کارشناسي ارشد تاريخ اسلام
6 تاريخ انديشه در اسلام کارشناسي ارشد فرهنگ و تمدن اسلامي
7 تاريخ ايران بر اساس روايات ملي تاريخ ايران قبل از اسلام
8 تاريخ ايران از سقوط امويان تا پايان عباسيان کارشناسي ارشد تاريخ ايران
9 تاريخ قرون وسطي کارشناسبي ارشد تاريخ جهان
10 هنر ومعماري اسلامي کارشنا سي
11 تاريخ سلجوقيان کارشناسي
12 تاريخ غوريان و خوارزمشاهيان کارشناسي
13 مباني جامعه شناسي کارشناسي جغرافيا و حقوق
14 کليات جغرافيا کارشناسي
15 متون تاريخي به زبان عربي کارشناسي
16 تاريخ فرهنگ 1 کارشناسي جغرافيا
17 فرهنگ و تمدن اسلامي کارشناسي ارشد و کارشناسي
18 بررسي سازمانهاي اداري در تمدن اسلامي کارشناسي ارشد تاريخ تمدن
19 هنر در تمدن اسلامي کارشناسي تاريخ جهان
20 فرهنگ و تمدن ايران و اسلام (عمومي) کارشناسي
21 سيره علوي کارشناسي ارشد اسلام
22 تاريخ اموي و عباسي کارشناسي ارشد اسلام
23 تاريخ اسلام از 41 تا 227 کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 History of islam -History of iran-History of islamic culture and civilization


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 the relation between the sasanid and Rome Human sicences research journalIsfahan university 2013 21 85-103
2 planning under shpurI Human sicences research journal Isfahan university 2014 29 201-214
3 Prophet muhammad s financial politics human sinces reserch jornal Isfahan university 2013 17 83-97
4 study on sasanian taxation system Human sicences research journal Isfahan university 2012 14 75-89

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Studuy of ImamAliTolerance The First National Conference on Tolerance and Tolerance in Iranian Culture and Islam Islamic Azad University, Najafabad 2017
2 A STUDY ON TOLERANCE IMAMAN The First National Conference on Tolerance and Tolerance in Iranian Culture and Islam Islamic Azad university - Najafabad beranch 2017
3 Islamic symbols on coins the status and dignity of the holy Quran in islamic Art Tehran, Iran 2012
4 Islamic taxation and the its role on civil development islamic civil Isfahann 2011
5 A study on supplying water and its maintenance research journal Islamic Azad University of Najafabad, 2007

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 study on live Firouz-Abady Director External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 educational program manager 1367
2 Referee 2012
3 actuary administrative 2016