چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mehrdad
Last Name : Chatraei Azizabadi
E-mail : m_chatraei@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc -Persian Language and Literature -Azad University of Najaf Abad -Iran 1994
M.Sc Persian Language and Literature -Azad University of Najaf Abad -Iran 1997
Ph.D Persian Language and Literature -Azad University of Najaf Abad -Iran 2011


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 حافظ
2 فارسي عمومي کارشناسي
3 تصحيح متون ونسخه شناسي
4 تاثير قرآن وحديث در ادب فارسي
5 حديقۀ سنايي
6 ناصر خسرو وسنايي
7 خاقاني و نظامي
8 تصحيح متون ونسخه شناسي کارشناسي ارشد
9 حافظ کارشناسي
10 آشنايي با علوم اسلامي کارشناسي
11 تحقيق در معاني وبيان دکتري تخصصي
12 مثنوي کارشناسي ارشد
13 سير تحول ادبيات فارسي دکتري
14 مقايسه تحليلي آثار ادبي ايرا وجهان دكتري
15 عربي2نثر كارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1
2
3
4


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 A comparative study of the black and white symbolic horses in the Shahnameh of Ferdowsi Iranian journal of educational Sociology 2016 1-1 154-164
2 AN INTRODUCTION TO ALI-E GILANI (UNKNOWN POET OF THE SAFAVID ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 2014 4 10962 - 10963
3 The Style and Content of Sonnets Madhush Golpayegani Bahar-i Adab 2020 13-3- 151-171
4 The Analysis of Symbolic Allegories of Horse in Ferdowsi’s Shahnameh Journal of Research Allegory in Persian Language and Literature 2019 39 8-27
5 Maghazi as a Literary type Literary Criticism and Stylistics Research 2019 1-35 11-34
6 Analyzing the Caltural and Literary Role of Hassan Khan Shamloo Textual Criticism of Persian Literature 2018 54-10 153-167
7 An Analyzical-Research look into allegory from the viwpoint of Ghondozi Journal of Research Allegory in Persian Language and Literature 2018 36 59-75
8 Madhoosh Golpayegani And Khorasani style Poets Persian Language and literature Quarterly journal 2018 10-34 32-63
9 An Analytic Study of Epic Symbols and Myths about Horse in Shahnameh by Ferdowsi Biannual Journal of Persian Language and Literature 2018 9-1-1 11-42
10 The study of Persian poets in the Ottoman court Journal of Persian Language and Literature Studies 2019 8-29 97-108
11 Introduction and Stylistics of Maghazen-nabi Journal of Stylistics of Persian Prose and Versified 2017 10-2 1-18
12 Styloligy And Lyrical Affects of Hasan khan-e- Shamloo,s sonets فصلنامه علمي تخصصي مطالعات زبان و ادبيات فارسي 2018 7-25 53-68
13 Quatrains composed in a poem book in 651 H.D. Journal of codicology of Persian Prose and Versified Texts 2016 1-1 137-164
14 - - - 53 67-98
15 - - - 60-61 84-90
16 - - - 7 1107تا1116
17 - - - 2 7تا21
18 - - - 12 306تا318
19 - - - 11 387تا392
20 - - - 49 27تا30
21 - - - 49 99-121
22 - - - 126 29تا34
23 - - - 1 59تا74
24 - - - 7 25تا43
25 Wonderland and its stories Literary essays 2010 8 57-78
26 - - - 42 305تا315
27 - - - 13-14 331تا337
28 - - - سوم س 195تا212
29 - - - سال13 27تا30
30 - - - 61(آب 96تا108
31 - - - بهار1 23تا28
32 - - - اسفند 61تا64
33 - - - مهر13 20تا25

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Reviewing and critiquing of the Samarghandi,s Monshaat the 10 (th) International conference for the promotion of the Persian Language and literature Ardabil 2015
2 - - - -

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 - Director Internal Grant
2 - Director Internal Grant
3 - Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 The Reference recognition of Persian literature and Research Methodology Compilation 2009 Islamic Azad University of Najafabad publications
2 The Textbook of Stylistics Compilation 2007 Dejnepesht Publications
3 - Compilation - -

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head of Persian Language and Literature Department 2018